Romantismus (1.)

6. května 2010 v 0:04 |  Druhý (4) / Čtvrtý (6)
Umělecký směr prosazující se na konci 18. a v 1. pol. 19. stol. Historicky odpovídá romantismus období od Velké francouzské revoluce → napoleonské války→ pocity rozčarování a ztrátu iluzí v době revolucí 1830 a 1848. Začal se formovat v Německu, pak v Anglii, Francii, Rusku a Polsku.
Autoři: vystupují jako géniové, kteří hledají a nalézají pravdu. Bouří se → nepochopené a osamocené osobnosti proti pokrytectví a společenským konvencím, proti celému nespravedlivému světu. Důraz na city, představy, sny a touhy nadřazují realitě. Inspiraci čerpají v historii nebo ústní lidové slovesnosti. Základní romantický rozpor: sen, fantazie, touha proti osudové skutečnosti a neúprosné realitě. Z nenaplněných tužeb plynou pocity prázdnoty, zoufalství. Autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou. Tím je obvykle výjimečný člověk, vyděděnec, člověk na okraji společnosti (např. loupežník, vrah, kat, komediant, cikán atd.). Cítí se osamělý, ale nevyhledává společnost, je příliš vyhraněný individualista. "Já" je měřítkem všeho, vnější svět vnímá nepřátelsky. Kult vůle a síly, bohémství, výstřednost v oblékání a chování, hysterické prožívání citových vztahů, neschopnost zakotvit v běžném životě a vybudovat si společenské postavení. Svůj individualismus romantická osobnost podřizuje pouze zájmu svobody národa. Únik ze situace, v níž se nachází, hledá rom. hrdina v násilném činu, boji za svobodu, ve fantazii, kosmopolitismu, rozervanosti, v utrpení, nespokojenosti, neschopnosti vyznat se sám v sobě. Touží po lásce, ale protože miluje ideál, může milovat jen nešťastně. Zatímco hrdina - muž se vzdává lásce bez výhrad, opovrhuje společenskými konvencemi, hrdinka - žena je konvencemi spoutána, proto je vždy spíše obětí lásky. Utěšitelkou romantiků je příroda, utíkají se k ní, aby zapomněli na nepřátelský svět. Vybírají si především tajemná zapomenutá místa, zříceniny, hřbitovy, běsnící živly.Pozdější romantikové vidí ovšem v přírodě i sílu člověku nepřátelskou, necitelnou, lhostejnou k jeho osudu. U porobených národů (např. Polsko) nastolil romantismus otázku národní svobody jako nejvyšší hodnotu.
Dominující žánry jsou lyrickoepická poezie, epos, veršovaná povídka (poéma), román.
Hudba - Schubert, R. Schumann, Fr. Chopin, F. Liszt, H. Berlioz, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Carl Maria von Weber, Gioacchino Rossini
Německo
Všechny Němce spojuje jeden národní jazyk a v něm psaná literatura, která zdůrazňuje vlastenectví, zájem o dějiny a lidovou slovesnost. Proto dominují písně, balady a pohádky. Kulturními centry jsou univerzity Jena, Heidelberg, Berlín a panovnické dvory - Výmar.
Novalis (vl. jménem Friedrich von Hardenberg) 1772-1801
Působil v Jeně. Básnická sbírka Hymny noci (motivy ztracené lásky a touhy po smrti). Román Heinrich von Ofterdingen (do češtiny se překládá jako Modrý květ). Hrdinou je středověký minesengr, údajný autor Písně o Nibelunzích. Jako dvacetiletý spatří ve snu modrou květinu, která je příslibem slávy a štěstí, symbolem opravdové poezie.
Fridrich Hölderlin 1770-1843
Po smrti milované dívky se zhroutil a zešílel. Román Hyperion - zdůrazňuje soulad mezi člověkem a přírodou, láska je hledání krásy.
Jacob a Wilhelm Grimmové
Jacob Grimm (1785-1863), jazykovědec, Wilhelm Grimm (1786-1859), položili základy nové vědy - folkloristiky, sběratelé lidové slovesnosti: Pohádky pro děti a celou rodinu Ve své práci byli ovlivnění současným německým romantismem a svou láskou k mytologii, folklóru a fantaziím. Svou prací dokázali, že na základě studia ústních pramenů může být sestavena sbírka folklórních příběhů, které se snaží o ryzí reprodukci originálních motivů se zachovaným podáním lidových vypravěčů, jejich nářečí, obratů, a ukázali tak cestu dalším badatelům. Ač byly sesbírané příběhy zaznamenány s co největší přesností a věrností, zvláště Wilhelm se při pozdějších vydáních neubránil svým literárním ambicím a některým pohádkám dodal poetický nádech.
V praxi byly, zejména kvůli dětem, pohádky upravovány: například ve Sněhurce byl změněn konec příběhu, kdy v původním znění musela zlá královna tančit v rozžhavených botách až k smrti, nebo v Jeníčkovi a Mařence, kdy byla zlá čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.
Nejznámější: Popelka, Červená karkulka, Sněhurka, Šípková Růženka, Jeníček a Mařenka, Stolečku, prostři se atd.
Heinrich Heine 1797-1856
Vrcholná postava německého romantismu. Narodil se v rodině židovského obchodníka v Düsseldorfu, studoval práva, od roku 1831 žil v pařížské emigraci (snažil se sblížit francouzskou a německou kulturu), jeho díla byla v Německu zakázána (údajně nejcenzurovanější autor na světě: vystupoval proti feudalismu, poměrům v tehdejším Německu, náboženství, jeho tvorba je prosycena erotikou, což byl jeden z dalších důvodů cenzury). Sympatizoval se socialistickými myšlenkami a přátelil se s Karlem Marxem, obával se však nebezpečného vlivu komunistických idejí pro kulturu. Měl sklony k pesimismu, cynismu a ironii. Jeho styl vyhovoval českým obrozeneckým básníkům, inspiroval zejména Jana Nerudu, J. V. Friče, Sládka, Sabinu, Karla Havlíčka Borovského a Františka Gellnera. Triumfálního úspěchu dosáhl sbírkou Kniha písní: první tři části spojuje motiv neopětované lásky, Heine je ale zároveň ironický a cynický. Vyvrcholením sbírky je oddíl Severní moře. Rozsáhlá báseň Německo - zimní pohádka je útokem na krále, důstojníky, úředníky i poslušné spisovatele.
Anglie
William Wordsworth 1770-1850
Básník a esejista, příslušník tzv. "jezerní školy" (autory spojoval život na severozápadě Anglie v oblasti Lake Distrikt). Jeho poezie je inspirována krásou jezerní krajiny, cítí přírodu prostoupenou duchovní silou, člověk musí žít v souladu s ní, aby jeho život měl význam. Základním dílem "jezerní školy" je jeho sbírka Lyrické balady, kterou vydal spolu s básníkem Samuelem Taylorem Coleridgem, předmluva k 2. vydání sbírky se stala manifestem anglické romantické poezie. Ve sbírce Dopis Coleridgeovi úžasným způsobem popisuje mrznoucí vodopád. Sbírka Básně obsahuje báseň Žluté narcisy, která je oslavou rozkvetlé jarní přírody, dodávající člověku životní sílu.
ŠEL JSEM SÁM JAKO OBLÁČEK .............................I WANDERED LONELY AS A CLOUD
(Narcisy) ..............................................................(Daffodils)
Šel jsem sám jako obláček................................. I wandered lonely as a cloud;
přes dolin, kopců kulisu,......................................That floats on high o'er vales and hills,
když natrefil jsem na hlouček,............................ When all at once I saw a crowd,
družinu zlatých narcisů;....................................... A host of golden daffodils;
u jezera, pod stromovím, .....................................Beside the lake, beneath the trees,
chvěly se tancem čechravým. ...............................Fluttering and dancing in the breeze.
Dál vedly jako hvězdičky .....................................Continuous as the stars
jichž třpytem Mléčná dráha je,............................ that shine and twinkle on the Milky Way,
táhly se cestou bez konce, .................................They stretched in never-ending line
co zátoky kraj lemuje:......................................... along the margin of a bay:
na deset tisíc do dáli, ..........................................Ten thousand saw I at a glance,
hlavami k tanci kývaly. .........................................tossing their heads in sprightly dance.
Vlnky se k tanci měly též; ....................................The waves beside them danced; but they
však odleskem byl jejich třpyt: ............................Out-did the sparkling waves in glee:
Básníku zajásej a běž ..........................................A poet could not but be gay,
k té družině se veselit:.........................................in such a jocund company:
hleděl jsem dál - a netušil ...................................I gazed - and gazed - but little thought
jak obohacen vším jsem byl: ...............................what wealth the show to me had brought:
Často, když na pohovce dnes ..............................For oft, when on my couch I lie
se v duchu toulám, rozjímám, ...............................In vacant or in pensive mood,
rozsvítí vnitřní zrak můj, kdes ...............................They flash upon that inward eye
uvnitř jsem oblažen, byť sám; ...............................Which is the bliss of solitude;
Srdce se kochá, splní si .........................................And then my heart with pleasure fills,
přání zas tančit s narcisy. ......................................And dances with the daffodils.
Samuel Tailor Coleridge
XANADU .............................................................XANADU
Ve Xanadu si Kublaj-chán ..................................In Xanadu did Kubla Khan
klenutý palác usmyslel: ......................................A stately pleasure-dome decree:
kde tok řeky Alfy posvátné .................................Where Alph, the sacred river, ran
skrz jeskynní průrvy závratné ............................Through caverns measureless to man
k nočnímu moři spěl. ...........................................Down to a sunless sea.
Tak dvakrát pět mil půdy vzal .............................So twice five miles of fertile ground
věžovím hradeb obehnal: ...................................With walls and towers were girdled round:
zahrady unvitř, křivky potoků, ............................And there were gardens bright with sinuous rills,
tu vzácné vonné stromy pučely, .........................Where blossomed many an incense-bearing tree;
tu hvozdy horské, starší proroků, .......................And here were forests ancient as the hills,
kol mýtin prosluněných hučely. ...........................Enfolding sunny spots of greenery.
George Gordon Byron 1788-1824
Šlechtic, rozvedl se, rozešel se se svou společenskou vrstvou a natrvalo odešel z Anglie. Žil převážně v Itálii, finančně podporoval expedici na pomoc Řecku v boji za svobodu proti turecké nadvládě, při obléhání Lepanta zemřel na revmatickou horečku. Jeho romantické životní osudy, vztahy se ženami, bouřliváctví a nezkrotná povaha, svobodomyslné názory, touha po svobodě, osobní statečnost a zdatnost ve sportu, jimiž překonával vrozenou tělesnou vadu (kulhal), se autobiograficky promítají do jeho díla. Svou vrcholnou skladbu, Childe Haroldovu pouť, psal po etapách. První 2 zpěvy mají formu cestovního deníku, plného přírodních líčení, popisů dalekých krajů, úvah o minulosti i přítomnosti. Lyrický hrdina putuje kolem Portugalska a Španělska a pak Středozemním mořem do Řecka a Istanbulu za iluzí svobody. Rámcem třetího zpěvu je putování údolím Rýna do Alp. Svět lásky a svobody nachází v poetizované alpské přírodě. Čtvrtý zpěv obsahuje myšlenky a úvahy, jež v básníkovi vyvolává Itálie a hlavně Řím jako centrum evropské kultury a dějiště významných historických událostí. Iluzi svobody, kterou nenašel ve světě lidí, nalézá v přírodě, představované bouřlivým, ale i hravým oceánem. Romantický charakter hrdiny je dán jeho záhadností, samotářstvím, hrdostí i smutkem, plynoucím z nenaplněné lásky a z konfliktu s okolním světem.
Je tvůrcem básnické povídky - Manfred, Džaur, Korzár.
OSAMĚLOST
Ne ze skal, šíř vod, vřesů přebírat,
obhlížet zvolna hvozd, kraj stinných změn,
domov jen tvorů mimolidských snad,
kročeji smrtelníků nedotčen;
na horu, mimo stezky, neviděn
kde stádo pohrdá svou ohradou;
sám přes srázy, pěn pády předkloněn;
to není samota, jen s přírodou
rozhovor, v obdivu nad její úrodou.
Však vmíšen v davu, shonu lidí všech
vše slyšet, vidět, pocítit a mít,
na toulkách sám, znavený světaběh,
požehnaných bez požehnání zřít;
sláv sluhy jen, jež nelze zatížit!
A z toho nic, kdybychom dohodou,
ubrali, štěstí není komu vzít,
pochlebníkům dychtivých lakotou;
osamělost; to, to je samotou!
Percy Bysshe Shelley 1792-1822
Pro své buřičské názory zavržen šlechtickou rodinou i svou společenskou vrstvou, s Byronem opustil Anglii, žil v Itálii, zahynul tragicky na rozbouřeném moři, jeho popel byl uložen na protestantském hřbitově v Římě. Vlastní politické, filozofické a estetické názory vyjádřil v básni Královna Mab, jakési utopii o příchodu nového věku svobody, rovnosti a bratrství, který nastane, až se lidé začnou řídit zákony rozumu a lásky. Vrcholným dílem je Odpoutaný Prometheus - nepokořený titán, symbol rozumu, tvůrčí síly, představitel touhy člověka po svobodě. Mezi lyrickými básněmi zaujímá významné místo Óda na západní vítr: vítr je symbolem vzpoury a nezkrotnosti.
Jeho druhá žena Mary Shelleyová je autorkou postavy Frankensteina.
John Keats 1795-1821
V šestadvaceti letech zemřel na tuberkulózu v Římě, kde je i pohřben. Za krátkou dobu své básnické činnosti vytvořil významné básnické dílo, které ovlivnilo literaturu viktoriánského období. Dokázal básnicky sdělit své intenzivní pocity, rozšířil smyslovou oblast poezie, za což byl kritikou odsouzen. Např. Lamia je upravený řecký mýtus o dceři libyjského krále, která je personifikací krásy a poezie a již zabíjí chladný pohled Apollona, představitele strohého rozumu. K vrcholům Keatsovy tvorby patří jeho ódy - např. Óda na řeckou vázu dokládá pomíjivost jedince proti nadčasovosti umění. Z balad vyniká La belle dame sans merci, v českém překlad Nemilosrdná kráska - inspirovaná skotskými a francouzskými baladami, spojuje motiv vášnivé lásky a smrti.
Walter Scott 1771-1832
Zakladatel romantického historického románu, celoživotně spojen se Skotskem, sběratel skotské a germánské lidové slovesnosti. Román Ivanhoe [ajvnhou]se odehrává ve středověké Anglii 12. stol. Na pozadí bojů mezi Normany a Sasy se odvíjí příběh rytíře Ivanhoa, potomka starého saského rodu ve službách krále Richarda Lví srdce, jeho lásky k Roweně, zachycuje i rasový a kulturní konflikt spočívající v pronásledování Židů templáři. Vystupuje zde i postava zbojníka Robina Hooda. Román Wawerly popisuje boj hrdého skotského rodu za svobodu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vzjp vzjp | E-mail | Web | 24. července 2012 v 21:29 | Reagovat

Nic proti použití, ale co takhle uvést autora překladu? ;)

2 BlopPlaino BlopPlaino | E-mail | Web | 22. září 2017 v 5:05 | Reagovat

1000 faxless payday loan
<a href="http://loansvtna.org/">pay day loans</a>
loan cash
<a href=http://loansvtna.org/>payday loans</a> ’

3 ScrbEvothe ScrbEvothe | E-mail | Web | 23. září 2017 v 5:04 | Reagovat

purchase cialis professional
<a href="http://cialisofkl.com/">generic cialis</a>
get cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis buy</a> ’

4 Vqvqcract Vqvqcract | E-mail | Web | 24. září 2017 v 19:24 | Reagovat

brand name cialis online
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis 2.5mg price
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

5 FfvgDiusip FfvgDiusip | E-mail | Web | 24. září 2017 v 19:38 | Reagovat

buy tadalafil cialis
<a href="http://veucialis.com/">cialis online</a>
5 mg cialis
<a href=http://veucialis.com/>buy cialis</a> ’

6 Ldvowelve Ldvowelve | E-mail | Web | 24. září 2017 v 21:52 | Reagovat

viagra usa
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
viagra coupons
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

7 Fsvhymbop Fsvhymbop | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:17 | Reagovat

online generic cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
generic cialis fast shipping
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

8 Lvvdplaunc Lvvdplaunc | E-mail | Web | 27. září 2017 v 2:37 | Reagovat

viagra erections - https://viagraciom.com
viagra expiration date <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

9 DrvpbRoully DrvpbRoully | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:16 | Reagovat

india generic viagra - http://viagraonszb.com/
viagra brand secure <a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a> ’

10 PameAtmody PameAtmody | E-mail | Web | 28. září 2017 v 19:29 | Reagovat

tax debt problems
<a href="https://installmentsvfacr.com/">quick installment loans</a>
payday loans
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment loans bad credit</a> ’

11 FvthsJuinee FvthsJuinee | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:17 | Reagovat

get fast cash
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a>
paydayloansinchicago
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a> ’

12 IkmePlaino IkmePlaino | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:38 | Reagovat

500 payday loan
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday loans bad credit</a>
debt reduction services
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday cash loan</a> ’

13 FvtePlaino FvtePlaino | E-mail | Web | 1. října 2017 v 0:45 | Reagovat

same day loans no credit
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loans online</a>
www paydayloan com
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan lenders</a> ’

14 FvrcBroags FvrcBroags | E-mail | Web | 1. října 2017 v 0:49 | Reagovat

canadian payday loan
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance near me</a>
calculate interest loan
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>cash advance loans online</a> ’

15 BvevAtroto BvevAtroto | E-mail | Web | 3. října 2017 v 18:34 | Reagovat

alternatives to viagra
<a href="http://ericviaed.com/">viagra buy</a>
viagra canada
<a href=http://ericviaed.com/>buy viagra</a> ’

16 FwjjPlaino FwjjPlaino | E-mail | Web | 4. října 2017 v 9:41 | Reagovat

credit card debt
<a href="https://paydayllae.com/">pay day loans</a>
opening bank account
<a href=https://paydayllae.com/>3 month payday loans</a> ’

17 Sfgfaudide Sfgfaudide | E-mail | Web | 31. října 2017 v 19:54 | Reagovat

consolidate credit card debt - http://paydayloansrvhj.com/
easy personal loans <a href=http://paydayloansrvhj.com/>cash advance near me</a> ’

18 LdbgOrbign LdbgOrbign | E-mail | Web | 31. října 2017 v 22:54 | Reagovat

apply credit card bad credit - https://cashcevth.com
emergency personal loan <a href=https://cashcevth.com>payday loans online</a> ’

19 Ffnhhjxaginna Ffnhhjxaginna | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 0:28 | Reagovat

cash advance credit card
<a href="https://cashecbya.com">cash advance usa</a>
bad payday loans
<a href=https://cashecbya.com>cash advance loan</a> ’

20 LsdcOrbign LsdcOrbign | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 0:12 | Reagovat

consolidation loan - https://paydayrvjlo.com
car loan website <a href=https://paydayrvjlo.com>online loan</a> ’

21 Lssbdcteaday Lssbdcteaday | E-mail | Web | 4. prosince 2017 v 19:49 | Reagovat

viagra effects on women
http://canadiannowv.com/
brand viagra best price
<a href="http://canadiannowv.com/sildenafil-citrate-100mg/">viagra online</a>
viagra sildenafil

22 MunbsDeendy MunbsDeendy | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 12:57 | Reagovat

instant loan - http://paydayloans-online.us.com/
bad check to payday loan <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans</a> ’

23 JthasgwBroags JthasgwBroags | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 15:38 | Reagovat

get business loan
<a href="https://cashadvancevtg.com/">best payday loans</a>
cash advances payday loans
<a href=https://cashadvancevtg.com/>same day payday loan</a>

24 JtaxBroags JtaxBroags | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 14:41 | Reagovat

consolidate credit card debt
<a href="https://badcreditnyrc.org/">fast payday loan</a>
car title loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>payday loans</a>

25 Zbstaginna Zbstaginna | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 4:09 | Reagovat

easy personal loans
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance on credit card</a>
cash advances payday loan
<a href=https://paydayvtuloans.com/>payday loans</a>

26 DndJuinee DndJuinee | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 5:46 | Reagovat

loans small business
<a href="https://paydayvtulo.org/">3 month payday loans</a>
quick payday loan 1
<a href="https://paydayvtulo.org/">loans online</a>

27 JbbBroags JbbBroags | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 5:03 | Reagovat

payday loan no credit check
<a href="https://personalnae.org/">same day payday loan</a>
loan payment calculator
<a href=https://personalnae.org/>payday loans online same day</a>

28 DcxJuinee DcxJuinee | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 5:10 | Reagovat

canadian online payday loans
<a href="https://loansbadzwe.org/">personal loan</a>
best payday loan online
<a href="https://loansbadzwe.org/">online loans</a>

29 EVtAsypox EVtAsypox | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 5:58 | Reagovat

free sample of viagra
<a href=http://viagraocns.com/>womens viagra</a>
buying viagra in canada
<a href="http://viagraocns.com/">viagra how it works</a>

30 TimothyTar TimothyTar | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 12:28 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/RhQwl9RE

how to make some extra cash quickly, easy earn money online bangladesh, how do you make money playing video games, make money fast online legit, how to make money in ireland fast, paypal export email addresses, udemy work from home making money online buying penny stocks, paypal money withdrawal fee
, real website to make money online, instant funds transfer bank account, lacc transfer classes, how to make money in stock market william o'neil pdf, make money online no scams no fees, how to make money online book, credit card data transfer, casinos que te regalan dinero por registrarte, how to make quick cash australia, how to make quick money in london ontario, cc transfer to harvard
, how to make money fast in south africa online, онлайн казино видео рулетка, site to make money, credit card transfer balance for bad credit, westpac credit card transfer form, make money online for real, 0 percent apr credit card transfer, balance transfer southwest credit card

31 Fndhymbop Fndhymbop | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 16:24 | Reagovat

tadalafil generic cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
cialis daily dose
<a href="http://cialpharmedi.com/">order cialis</a> ’

32 Fndhymbop Fndhymbop | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 17:28 | Reagovat

cialis india pharmacy
<a href="http://haycialis.com/"></a>
effects of cialis
<a href="http://haycialis.com/">buy generic cialis online</a> ’

33 RvdRoully RvdRoully | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 19:21 | Reagovat

name brand viagra http://genericonlineviaqra.com/ ok’

34 GbcJurgy GbcJurgy | E-mail | Web | 19. února 2018 v 13:24 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">payday loans no credit check</a>
loans without credit checks <a href="https://loanonline.us.org/">payday loan online</a>
OK’

35 GbdOrgavy GbdOrgavy | E-mail | Web | 24. února 2018 v 10:05 | Reagovat

cialis pricing - http://cialisonlineoansx.com/
generic cialis price <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cheap cialis</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama