MODERNÍ UMĚNÍ 1. POL. 20.STOLETÍ

10. května 2010 v 1:03 |  Třetí (4) / Pátý (6)
MODERNÍ UMĚNÍ 1. POL. 20.STOLETÍ
SECESE
Kralovala na přelomu 19. a 20. stol. v umění, způsobu oblékání i životním stylu. Slovo secese znamená oddělení se od celku, odloučení. Mladí autoři tak dali najevo svůj rozchod s tradicemi a dosavadním uměním.
Ve výtvarném umění jsou charakteristickými prvky ornamentálnost (stylizované rostlinné motivy -> květy, listy stromů), tlumené barvy, asymetričnost, motiv lidské masky. Rozvíjí se hlavně dekorativní umění (keramika, sklo, porcelán, šperk, nábytek). Architektura se vyznačuje dekorativností (např. štuky, vitráže, rostlinné motivy na skle, mříže, zábradlí, lustry, masky na fasádě, ozdobné kachle): v Praze budova Wilsonova nádraží, Obecní dům, Peterkův dům na Václavském náměstí 12 (arch. Kotěra), Trmalova vila č. p. 95 ve strašnické Vilové ulici 11, hotel Paříž, vila sochaře Bílka ad.
Představitelé: Gustav Klimt (malíř, zakladatel vídeňské secese), Egon Schiele (rakouský malíř a grafik), L. C. Tiffany (amer. malíř a sklář), Alfons Mucha (český malíř a grafik žijící v Paříži, tvůrce plakátů -> nejznámější pro fr. herečku Sarah Bernhardovou, tvůrce 1. československé známky), Antonio Gaudí (španělský architekt), J. M. Olbrich
Další architektonické památky: Slovanský dům v Praze (Balšánek, Polívka), hotely Evropa a Merano na Václavském nám. v Praze, Národní dům v Prostějově (Jan Kotěra) - údajně nejkrásnější secesní stavba u nás, Muzeum v Hradci Králové - vrcholná Kotěrova stavba, Gaudího činžovní domy v Barceloně, lavičky v barcelonském parku, Olbrichova budova Secese ve Vídni, vstupy do pařížského metra
VITALISMUS
Vyjadřuje radost ze života, z pouhé existence, z maličkosti (reakce na 1. sv. válku). Šrámek, K. Čapek, J. Wolker
CIVILISMUS
Opěvuje technické vymoženosti, všední věci, lidskou práci. Whitman, Verhaeren, Neumann
FUTURISMUS
Zrodil se počátkem 20. st. v Itálii, obrací se k budoucnosti (futurus = budoucí), boří a odmítá dosavadní umění, tradice, hodnoty, obdivuje moderní civilizaci, chce zachytit svět v pohybu, propaguje sílu a výbojnou aktivitu, proto se mnohdy dostává až k podpoře extrémních hnutí (v Itálii fašismu, v Rusku revoluce a komunismu). Osvobozením slov a vět zdůrazňuje pohyb, básně jsou graficky výrazné, bez interpunkce. Otcem směru a tvůrcem manifestu futuristů je Filippo T. Marinetti. V Rusku to byli Vladimír Majakovskij a Velemír Chlebnikov.
KUBISMUS
Kubus = krychle. Aby postihli podstatu věci, rozkládají umělci skutečnost na jednotlivé prvky, geometrické tvary, pohlížejí na ni ze všech stran. Proti náladovosti staví umělecký řád a jasnou kompozici, odmítají pouhý popis skutečnosti, snaží se proniknout pod povrch reality, k podstatě věci. Malíři svá zátiší a portréty doplňují útržky novin, plakátů, jako kontrast užívají tvaru houslí a kytar. Za zakladatele směru je považován Španěl žijící v Paříži Pablo Picasso, další malíři: Georges Braque, Fernand Léger, Bohumil Kubišta, Emil Filla, Václav Špála, Josef Čapek… český sochař Otto Gutfreud.
Architektura: Dům U Černé Matky Boží v Praze (J. Gočár), komplex domů kolem radnice v Bučovicích, dům v Neklanově ulici v Praze (Josef Chochol)
V literatuře dochází ke spojení futuristického dynamismu s kubistickou snahou zachytit skutečnost z různých úhlů a vzniká kubofuturismus: uvolnění dějových souvislostí, volný proud myšlenek, pocitů, představ, vzpomínek -> polytematická báseň neboli pásmo, tvůrcem je Guillaume Apollinaire: francouzský básník. Často vytvářel básně, v nichž skládal slova do určitých obrazů: kaligramů. Podobně i další fr. básník a režisér Jean Cocteau /žán koktó/
DADAISMUS
Hnutí dada (slovo znamená hračku, zálibu, koníček nebo rusky ano) zaznamenalo největší rozkvět kolem r. 1920. Vyjadřuje odpor k válce, pocit nesmyslnosti života, vysmívá se všem hodnotám a konvencím, obrací svět naruby, zaplňuje ho radostí, hravostí, hromadí nesmysly, chce burcovat, šokovat, provokovat, uvolňuje slova z logických souvislostí: "smích z nesmyslu". Manifest sepsal Francouz rumunského původu Tristan Tzara, dadaismus se uplatnil i v počátcích Osvobozeného divadla. Motto dada: Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít svou báseň. Vystřihněte článek. Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku a naházejte je do pytlíku. Lehce zatřepejte. Vytahujte potom výstřižky jeden za druhým a skládejte je v tom pořadí, jak jste je vytahovali. Pečlivě slova opište. Báseň se vám bude podobat. Za předchůdce dadaistů je považován německý básník Christian Morgenstern, který byl však v době vzniku hnutí dada již mrtev. K dadaistickým malířům a sochařům patří Francouz Marcel Duchamp, Němci Kurt Schwitters a Max Ernst
EXPRESIONISMUS
Z latin.slova expressio = výraz. V centru pozornosti jsou citové stavy a projevy lidské psychiky. Tyto momenty jsou však pesimistického až katastrofického rázu: umění je plné bolesti, hrůzy, prázdnoty, zoufalství ze ztráty orientace ve světě bez tradičních jistot a hodnot, z válek a sociálních otřesů. Expres. se projevoval hlavně v německé kulturní oblasti v letech 1910-1920. Gottfried Benn: cyklus Morgue (Márnice, 1912), rozvíjející nihilisticky pojímané motivy marnosti a odpornosti lidského těla na pozadí jakýchsi básnických pitevních protokolů.
Malíři: Nor Edvard Munch, Rus Vasilij Kandinskij, Rakušan Oskar Kokoschka
SURREALISMUS
= nadrealismus, toužící po neznámých světech, po všem, co je obestřeno tajemstvím. Vychází z učení Sigmunda Freuda: člověk je ovlivňován nejen rozumem, ale i nevědomím, které je řízeno sexuálním pudem. Surrealisté se snažili proniknout do podprahového života, inspiraci hledali ve snech, fantazii, halucinacích, hysterii. Jen tak lze podle nich osvobodit lidského ducha. Metodou práce byl psychický automatismus (automatická kresba, automatický text): autor zaznamenává nahodilý pocit, sen, halucinaci… Malíři tvoří snové malby nedefinovatelných objektů. Surrealisté se nebáli navozovat u sebe uměle stavy porušení psychické rovnováhy (delirium, hypnóza, drogy…)
Zakladatelem směru je francouzský básník André Breton: r. 1924 vydal Manifest surrealismu. Dále Paul Eluard, Louis Aragon, Vítězslav Nezval
Malíři: Salvador Dalí, Joan Miró, Max Ernst (koláže),
Na pomezí kubismu, expresionismu a surrealismu stojí francouzský malíř (původem ukrajinský Žid) Marc Chagall
FUNKCIONALISMUS
Prohlašuje, že krásné je to, co je funkční, účelné, co dokonale slouží potřebám moderního člověka. Prosazuje se od 20. let 20. stol.
Propaguje avantgardní umělecká a architektonická škola Bauhaus ve Výmaru: snaží se propojit všechny druhy výtvarného umění a dokonalého řemesla s funkční architekturou. Hlav. představiteli jsou Walter Gropius a Ludwig Mies van der Rohe (architekt vily Tugendhat v Brně). Jedním z nejoriginálnějších architektů je Francouz Le Corbusier, ale většina jeho návrhů se nedočkala realizace pro svou přílišnou smělost.
Stavby: Eiffelova věž, Veletržní palác v Praze, výstavní pavilony v Brně, Chrám Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, rekonstrukce prvního a třetího nádvoří, úprava jižních zahrad, Pražský hrad - Josip Plečnik
Funkcionalismus se v literatuře projevuje jako konstruktivismus: literární tvorba musí být účelná -> reportáže a další publicistické útvary, plakáty
Další směry: Imagismus
Zakladatelem imagismu byl Angličan Thomas Ernest Hulme (1883-1917), hlásil se k němu Ezra Pound, T. S. Eliot a další angloameričtí umělci. Pro tento směr jsou typické precizní obrazy (images), ve kterých se prolíná intelekt s imaginací a senzibilitou. Podle Pounda je obraz "vyjádřením komplexního intelektuálního a emocionálního významu v časovém okamžiku". Imagisté originálně navazovali na evropskou literární tradici, hledali inspiraci v mytologii i orientálních motivech a propojovali minulost s přítomností. Psali volným veršem, ale nevyhýbali se ani klasickým básnickým formám. Imagistické texty postrádají ozdobnost a jsou zhuštěné až k nesrozumitelnosti. Velmi blízko k tomuto směru měl vorticismus (lat. vortex = vír)
Imažinismus
Ruští imažinisté navazovali na tvorbu angloamerických imagistů. Imažinismus ovlivnil ruskou poezii především v letech 1919-1927. Původně šlo o negativní reakci na futurismus. Imažinisté se soustředili na sugestivní básnické obrazy, které kladou volně vedle sebe, nečekaná spojení a souvislosti. Imažinismus měl urbanistické a selské křídlo. Poetika města i venkova se spojuje v básních Sergeje Jesenina.
Akméismus se zrodil v Rusku a zásadně ovlivnil zdejší literaturu v letech 1912-1922. Akméistům vadila nesrozumitelnost symbolismu a požadovali, aby se básníci zabývali především realitou a pojmenovávali věci pravými jmény, nikoliv mlhavými symboly. Původní významy řeckého slova akmé jsou vrchol a květ, neboli završení všeho. "Růže je pro nás zase růží s vůní, lístky a květem, nikoliv symbolem něčeho jiného," tvrdili akméisté. Umělci sdružení v kroužku Cech básníků se odmítli přihlásit k myšlenkám Velké říjnové revoluce. Vůdce hnutí Gumiljov byl dokonce roku 1921 zastřelen za účast v "protirevolučním spiknutí".
FRANCOUZSKÁ POEZIE
Guillaume Apollinaire (1880-1918)
Je považován za předchůdce surrealistů, ale ve své tvorbě zůstává v reálném, přirozeném životě. Své lyrické postřehy, emoce, myšlenky propojuje do volného toku polytematické básně - pásma: tento typ textu užil ve stejnojmenné básni Pásmo, kterou uvedl sbírku Alkoholy (1913). Aby postihl pohyb současného světa, překračuje časové i prostorové hranice, prolíná přítomnost s minulostí, uplatňuje princip asociace = volné řazení básnických obrazů. Pásmo se stalo žánrem poezie, pěstovali ho Wolker, Nezval, Biebl a další. Ve sbírce Kaligramy (1918) využil principy futurismu a "osvobozených slov" vytvářel obrazové básně.
Prsy Thirésiovy: divadelní avantgarda, tzv. totální divadlo: tanec, zpěv, barvy, světla, výstupy klaunů, akrobacie; o ženě, která se touží stát mužem
André Breton (1896-1966)
Zakladatel surrealismu, zdůrazňuje psychický automatismus, staví do kontrastu fantazii a rozum a vytváří nadrealitu. R. 1924 vydal Manifest surrealismu.
…Surrealismus, podst. jm. m. r. Čistý psychický automatismus, kterým má být vyjádřeno, ať už ústně, ať už písmem nebo jakýmkoli jiným způsobem, reálné fungování myšlení. Diktát myšlení za nepřítomnosti jakékoli kontroly prováděné rozumem, mimo jakýkoli zřetel estetický nebo morální…
Surrealismus je založen na víře ve vyšší realitu určitých forem asociací až do jeho doby opomíjených, ve všemohoucnost snu, v nezaujatou hru myšlení. Směruje k tomu; aby definitivně zlikvidoval všechny ostatní psychické mechanismy a zaujal jejich místo při řešení hlavních problémů života…
Surrealismus lze rozdělit na dvě základní období :
1. Intuitivní období: věří ve všemohoucnost myšlenky postavené nad realitu. V tomto období (přibližně do roku 1926) se surrealisté opírali o filozofický idealismus. Sociální aktivitu nevyhledávali. Jejich program viz Manifest surrealismu (1924).
2. Politické období: Surrealisté začali pociťovat nutnost vyjádřit se k tehdejšímu politickému řádu. Učinili to veřejným protestem proti kolonialismu. Od této doby nastává jejich přibližování levici, která je zavedla až k obdivu SSSR. Postupně se stávali velmi ideologickými -> Druhý manifest surrealismu (1930). S touto změnou se změnil i název jejich časopisu (a tato změna vystihuje celý problém) ze Surrealistické revoluce se stal Surrealismus ve službách revoluce.
André Breton a Philippe Soupault napsali první automatickou knihu: Les Champs Magnétiques, Magnetická pole (1919): jde o hru se slovy: stačí nechat se vést pouze jejich formou, nebrat ohled na význam, později André Masson vyvinul automatické kreslení a obraz , které se stejně jako jiné automatické metody stalo se významnou částí surrealistické praxe.
Roku 1928 vydává poetickou prózu Nadja.
Paul Eluard (1895-1952)
Představitel surrealismu, spolu s Bretonem vydali sbírku Neposkvrněné početí (1930), sám vytvořil nejkrásnější surrealistické básně ve sbírkách Láska poezie a Veřejná růže. Později se orientoval na angažovanou poezii v levicovém hnutí -> sbírky Nepřerušená poezie, Básně pro všechny, báseň Svoboda.
Jako dvě vodní kapky (Veřejná růže, přel. V. Nezval)
Rozbil se alpský glóbus
Kde milostná dvojice zdánlivě snila
Na jeho bledých bocích
Bylo zobrazeno děvčátko
Smálo se směšnému sňatku
Záviděníhodného života
Dvě oči dvakrát dvě oči
Nikdy se dvakrát navzájem nepodobají
Žena byla neustále obrácena
K nejhorším temnotám soumračného Protea
Jenž lidem unikal
Mládí aniž by se vědělo kdy přijde jeho konec
Úsměvy načrtnuté políbeními
Bolest přerývaná políbeními
Dny byly nepříznivé jen tam těm druhým ženám
Hořeli velikým slepým plamenem
A nepoznávali nic.
ANGLICKÁ POEZIE
Thomas Stearns Eliot (1888-1965)
Narozen v Americe, ale naturalizovaný Brit. Anglický nositel Nobelovy ceny z r. 1948. Eliot tvrdí, že poezie je výjimečná činnost, že právě ona (nikoli např. filozofie) mu přinese nejhlubší poznání. Byl skeptický k současné civilizaci, vnímal svou dobu jako tápající, nezakotvenou. Oceňoval tvůrce kritické k světu i sobě samým, ironiky a hledače nových cest (např. Danteho, Baudelaira). V osobní krizi a na pokraji nervového zhroucení píše r. 1921 vrcholné dílo literárního kubismu: báseň Pustina: z pěti částí psaných volným veršem, zaměřuje se na citovou prázdnotu soudobého života, společenskou a civilizační vyprahlost. Je to obraz chaosu, prázdnoty, nicoty a smrti. Prostor vyprahlé země, jež čeká na vláhu, a ta nepřichází. V básni se střídají různá prostředí, postavy, odkazy k bájným příběhům (např. o svatém grálu). S posledními slovy uvedenými v sánskrtu (citace z Upanišad - starověkých indických posvátných knih) přichází úleva "Šanti, šanti, šanti" je trojnásobné požehnání -> člověk vyslovil svoji úzkost a v daném okamžiku víc nežádá. Eliot věnoval báseň E. Poundovi, amer. básníkovi, který se podílel radou na výstavbě celé básně.
AMERICKÁ POEZIE
Walt Whitmann (1819-1892)
Je prvním představitelem civilismu, vitalismu a tvůrcem volného verše v americké poezii. Předběhl svou dobu, ostatní básníci začali psát ve stejném duchu až daleko po jeho smrti. Rozsáhlá báseň Stébla trávy je komponovaná do zpěvů, polytematická báseň psaná volným veršem, "epos demokratické Ameriky".
Carl Sandburg (1878-1967)
Největší představitel civilismu moderní Ameriky, volný verš, náměty z průmyslových center, přístavů, železnic, dolů atd. Sbírky Chicagské písně, Dobré jitro, Ameriko, soubor pohádek Pohádky z bramborových řádků.
Edgar Lee Masters (1869-1950)
Kulturní událostí r. 1915 se stalo vydání jeho Spoonriverské antologie: soubor téměř 250 monologů pronášených mrtvými pohřbenými na vesnickém hřbitově. Spoonriverská antologievyšla roku 1915 jako zdaleka nejzajímavější kniha svého autora a jako jediná kniha, jež jej měla proslavit nejen v rodné Americe, ale i daleko za jejími hranicemi. Jde o sbírku necelých 300 kratších básní psaných ve volném verši, z nichž každá v záhlaví nese jméno jednoho občana fiktivního městečka Spoon-River, vypovídá několika větami jeho životní příběh a je psána v první osobě jako náhrobní nápis na spoonriverském hřbitově, který si každý občan sám po smrti stylizuje. Jde přitom většinou o osoby, jež žily současně a jejichž životní osudy jsou tedy samozřejmě spolu vzájemně svázány složitou sítí různých vztahů, jež jsou osvětlovány z různých osobních hledisek. Je tedy kniha vcelku vlastně souhrnným obrazem života malého amerického městečka, zvláštním románem o jeho životě, antologií nekrologů, která udržuje čtenáře v příjemném napětí a zároveň dobře pobaví.
Ezra Pound (1885-1972)
Narodil se v Americe, ale většinu života strávil v Evropě, vstřebal evropskou i asijskou kulturu. Své dílo Cantos psal téměř půl století (do r. 1968): je to básnický obraz dějin od starověku po současnost, jeho obraz moderního světa není lichotivý, ukazuje jej jako duchovně prázdný svět korupce a komerce. Výrazové prostředky jsou velmi zhuštěné, konkrétní, odmítá přebytečná slova, přívlastky, přirovnání. Stal se tak představitelem nového směru zvaného IMAGINISMUS: jde o přesný obraz věci, umění se chápe jako věda.
RUSKÁ POEZIE
Alexandr Blok (1880-1921)
Největší ruský básník - symbolista, množství čtenářů si získal svou lyričností a schopností být "ozvěnou doby, dějin". Zaujal již svou symbolistickou prvotinou Verše o krásné dámě - milostné téma v podobě mystické touhy po splynutí duší (inspirací mu byla vášnivá láska k dceři chemika Mendělejeva, která se později stala jeho ženou). Jedním z vrcholů ruské poezie 20. stol. je jeho poema Dvanáct: 12 zpěvů zahájených motivem sněhové vánice v nočním městě v době Říjnové revoluce 1917. 12 rudoarmějců (symbol apoštolů) táhne městem a likvidují své odpůrce (symbolizované např. babkou, buržuou, popem), opojení vědomím moci, síly, velikostí svého poslání. Básně jsou stylově různé: agitační poezii střídá jarmareční a lidová píseň, revoluční slang, řeč ulice. Blok se básní přihlásil k novému režimu v Rusku, v závěru básně se v čele revolucionářů objevuje Kristus jako symbol oběti a pokroku.
Sergej Jesenin (1895-1925)
V jeho poezii se setkáváme s rozervanectvím a pověstným ruským splínem. Zidealizovaná představa o krásném životě na venkově o "mužickém ráji" se střetává s představou revoluce jako "anděla-zachránce" (sbírky Rus mizející, Rus sovětská, Jsem poslední vesnický básník). Revoluci přijal nadšeně, spontánně (sbírka Píseň o velikém pochodu), ovšem brzy se jeho iluze o svobodě střetly s kasárenskou realitou bolševického systému. Z pěvce přírody a zbožnosti se stává cynik, výstředník a chuligán (sbírky Moskva krčemná, Zpověď chuligána).
Krčemná Moskva
Země, ach má země, kdo tě zná?
Zpodzimnělé nebe leje cín.
Hlavu bez rtů zkřehlá lucerna
zrcadlí tu v černi kalužin.
Mám strach jenom na to pohlédnout,
něco horšího se tu dá uvidět.
Na celý ten zamázdřený kout
mhouřím oči... Ne. Za živý svět.
Trochu zahřeje to, míň to hněte,
pohleď: mezi domy schoulené
zvonice jak mlynář na svém hřbetě
vleče zvony - pytle měděné.
Jsi-li hladov, zítra budeš sytý,
sklíčeného - radost omámí.
Jenom chraň se oči otevříti,
pozemský můj bratře neznámý.
Řekl jsem a udělal to rychle,
ale běda: co bylo, je zas!
Asi příliš je už tělo zvyklé
na ten věčný chlad a na ten třas.
No a co? Vždyť jiní jsou a další,
nejsem přece jen já na světě!
Lucerna se šklíbí, mrká s falší
grimasou té hlavy bezerté.
Ale srdce pod zteřelým hadrem
šeptá mi - jen hostu - v dojetí:
"Oči, které prozřou, kamaráde,
ty už potom smrt jen zavře ti"
V letech 1922-23 cestoval po Evropě po boku amer. tanečnice Isidory Duncanové, která se na čas stala jeho ženou, po rozvodu se vrátil do Ruska a v návalu rozervanosti, depresí, způsobených zklamáním z vývoje v Rusku, spáchal sebevraždu. Po mnoho desetiletí patřil k zakázaným autorům a v Rusku se za četbu jeho veršů vyhazovalo ze studií. Přesto se v zemi stal nejčtenějším básníkem 20. stol. Jesenin se v počátku sblížil s imaginismem, ale vyznačuje se melodičností, náboženským slovníkem, prolínáním smutku, stesku, personifikací přírodního života, jeho poezie se blíží lidové písni. Posledním dílem je poema Anna Sněžina: básnická povídka o lásce a revoluci, individuální milostný vztah je konfrontován s tragikou revoluce a občanské války, navěky rozdělující lidské osudy i osudy celých národů.
Vladimir Majakovskij (1893-1930)
Představoval zpolitizovaného básníka, jehož "ústy hovoří lid", tomu odpovídala i nesmírná popularita, která ho v porevolučních letech provázela. Oblibu si získával při přednáškových a recitačních vystoupeních (i v Praze). Jeho verše měly výrazný rytmus, patos a řečnický styl, vyzařovalo z nich napětí, odhodlání, síla, přímo volaly po gestech. Začínal jako futurista: vydal manifest a sborník Políček veřejnému vkusu. Pro jeho poezii je příznačná sebestřednost, vidí se jako prorok, vůdce, reportéra revoluce: často užívá vlastní osoby v textu: "Já - to jsme my! Já - to jsou všichni!" Věci, jevy, postavy jsou hyperbolizovány, přerůstají do podoby symbolu, mýtu (jiným tepe srdce v hrudi, u Majakovského "zbláznila se anatomie", Ivan má "ruku Něvu a chodidla kaspické stepi"). Tragický životní pocit se objevuje však v jeho verších od počátku, z jedné strany byl ovlivněn opakovanými citovými ztroskotáními, z druhé strany stále sílícím přesvědčením, že svůj talent dal do služeb nového společenského řádu, jehož vývoj se čím dál víc lišil od básníkových představ. Nakonec si zvolil stejný osud jako Jesenin, jehož sebevraždu kdysi velmi odsuzoval. Z básnických žánrů mu nejvíc vyhovovala poéma: útvar spojující epiku s lyrikou. V letech 1914-1915 vznikal Oblak v kalhotách jako odraz citových traumat spojených s odmítnutím staré společnosti, předpovídá revoluci. Sbírka je psána v duchu futurismu. Podobný ráz má i Flétna páteř. Říjnovou revoluci přijal okamžitě a bez výhrad. 150 000 000, V. I. Lenin, Správná věc. Mnohem zdařilejší jsou jeho poemy lyrické: např. Miluji.
Boris Pasternak (1890-1960)
Vynikající překladatel Shakespeara. V poezii nejdříve kolísal mezi symbolismem a futurismem, po revoluci žil v ústraní a vystupoval jako reprezentant "vnitřní emigrace", nesměl se stýkat s příbuznými, kteří odešli do exilu. Proslulost získala sbírka Život - má sestra -> verše mají intelektuální charakter, filozofickou hloubku. Vrchol jeho tvorby však představuje román Doktor Živago (dokončen 1955), za nějž dostal r. 1957 Nobelovu cenu (jako druhý Rus, první byl Bunin). Dílo zachycuje složité osudy a bezvýchodné postavení ruské inteligence po revoluci a v době stalinismu. Živago neodmítá nové uspořádání společnosti, ale bytostně protestuje proti neustálému ponižování lidskosti. Závěrečnou kapitolu tvoří básně, které jsou připsány hlavnímu hrdinovi.
Marina Cvetajevová (1892-1941)
Její muž se během občanské války přidal k "bílým" a po jejich porážce bolševiky našel útočiště v Praze. Cvetajevová sem za ním r. 1922 přijela a strávila zde 3 roky. Československá vláda jí vyplácela podporu, narodil se jí syn. Čechám věnovala báseň Rytíř mostník (inspirovanou sochou Bruncvíka u Karlova mostu) a sbírky Poema hory a Poema konce. V roce německé okupace napsala básnický cyklus Čechám. A protože chtěla "vrátit" milovanému synovi vlast, i když si o ní nedělala žádné iluze, vrátila se do Ruska. Její muž se stal členem ruské rozvědky, ale pak byl zatčen, stejně tak dcera, po vypuknutí války byl zbytek rodiny evakuován do tatarské oblasti a vyčerpaná Cvetajevová řeší své životní martyrium sebevraždou. Boris Pasternak řekl, že "bezradná hrůzou se rozběhla ukrýt do smrti, schovala hlavu do oprátky jako pod polštář." Její verše jsou plné kontrastů, paradoxů, citové přepětí se projevuje množstvím citoslovcí, jednoslabičných slov, heslovitostí. Na druhé straně je to poezie intelektuální, vyjadřující spíš názory než nálady, spíš postoje než pocity.
Anna Achmatovová (1889-1966)
Její muž byl popraven v době porevolučního teroru, její syn, budoucí známý vědec Gumiljov, strávil v gulagu 20 let. Dlouhá léta strávila Achmatovová ve "vnitřní emigraci", ještě v r. 1946 se stávala terčem útoků, protože odmítala pěstovat kult Stalina, teprve koncem života ji obklopil kroužek obdivovatelů (např. básník Brodskij, laureát Nobelovy ceny z doby, kdy již žil v USA). Z jejích veršů zřetelně vystupuje obraz lyrického subjektu: moderní, emancipované ženy, citlivé, ale nesentimentální, např. poema Až u moře. Pozdní tvorba je filozofičtější: poema Rekviem (napsáno 1935-1940, vydáno až 1987) líčí atmosféru stalinského Ruska konce 30. let, kdy se před přeplněnými věznicemi tlačily zástupy příbuzných snažících se dopátrat sebemenších informací o zatčených, a Poema bez hrdiny: tragédie obleženého Leningradu za 2. sv. války.
ŠPANĚLSKÁ POEZIE
Federico García Lorca (1898-1936)
Lidovou slovesnost rodné Andalusie spojuje s moderními meziválečnými směry ve sbírce Cikánské romance (1928). Jeho básnický talent se projevil i v divadelních hrách, které spojuje ženské téma: Krvavá svatba (nevěsta ve svatební den opustí ženicha s mužem, kterého opravdu miluje, i když ví, že se ženou do záhuby), Pláňka (manželova necitelnost a marná touha po dítěti přivedou hrdinku až k vraždě) a Dům Doni Bernardy (po smrti muže Bernarda zavře na osm let svůj dům, ctí tím sice rodové zvyklosti, ale zároveň zničí život svým pěti dcerám).
NĚMECKÁ POEZIE
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Pocházel z Prahy, studoval zde, stýkal se i s českými umělci (Julius Zeyer), později přesídlil do Německa. Žil i v Paříži, poslední léta ve Švýcarsku. První fáze jeho tvorby v duchu novoromantismu vrcholí lyrizovanou baladickou prózou Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (vyd. 1906). Od počátku byl Rilke autorem meditativním, kultivovaným, jeho texty jsou variacemi otázek o smyslu lidského života. Básníkův duchovní vývoj můžeme sledovat na proměnách jeho pojetí Boha. Původně tradiční křesťanský pohled se mění v Knize hodinek: odkazuje ke knize modliteb, které katoličtí duchovní pravidelně konají, víra je pro Rilka vysoce osobní, individualizovaná, Bůh "vzniká" a "existuje" jen v kontaktu s jedincem, je partnerem, je nejen stvořitelem, ale i tím, kdo je utvářen. Motivy vzdání se všeho, opuštění sebe sama, snaha zachytit odlesk věčného, nadčasového řádu světa se objevuje v Elegiích z Duina. Básníkova cesta zůstává cestou samoty, kterou nemůže prolomit ani láska. Bezprostředně následuje sbírka Sonety Orfeovi jako oslava prosté existence člověka, přírody… Představují završení básníkovy myšlenkové a umělecké cesty.
Sonety Orfeovi
Co tobě dám, pane, ó, kterýž jsi ten,
kdo naučil tvorstvo znát zvuk? -
Jen vzpomínku na Rus a na jarní den
a na koně uprostřed luk.
On z vesnice vyběhl, bělouš, byl sám
a na uzdě vlekl svůj kůl;
lán lákal ho samotou; běžel vstříc tmám,
proud hřívy se ve větru dmul
a do šíje bujně a rytmicky bil,
když násilím strhli ho zpět.
Jak náhle mu vyvstaly prameny žil!
Ten cítil, jak širý je svět!
A slyšel. A zpíval. A v sobě měl řád
tvých bájí...
Ten obraz já toužím ti dát.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1775)
Zobrazit starší komentáře

1701 Charles Charles | E-mail | Web | 1. února 2018 v 7:53 | Reagovat

Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

1702 MhtDeendy MhtDeendy | E-mail | Web | 1. února 2018 v 14:31 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
24 hour payday loans online <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">online payday loans</a>

1703 MhtDeendy MhtDeendy | E-mail | Web | 1. února 2018 v 17:45 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
american payday loans inc <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance lenders</a>

1704 patriciauz11 patriciauz11 | E-mail | Web | 1. února 2018 v 19:35 | Reagovat

My novel number
http://photo.tube.erolove.top/?post-america
free porn meesh free porn review site teen amateur porn webcam ishotmyself video porn gwyneth a porn star

1705 MhtDeendy MhtDeendy | E-mail | Web | 2. února 2018 v 0:12 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
bad credit loans for military payday loans for mil <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance america</a>

1706 Custom Essay Writer Custom Essay Writer | E-mail | Web | 2. února 2018 v 3:07 | Reagovat

essay writer <a href="https://essaywriter.us.com">essay writer</a> essay writer <a href=https://essaywriter.us.com>essay writer</a>

1707 baiduvideostreemscomvax baiduvideostreemscomvax | E-mail | Web | 3. února 2018 v 4:50 | Reagovat

http://mobile.soc.recetutut.ru/?_rdr

1708 alanalt1 alanalt1 | E-mail | Web | 3. února 2018 v 10:01 | Reagovat

Coarse shemales  
http://shemales.blogporn.in/?profile.susan
  shemal en ny shmel movies sex videos shemals transexual sexy pics transxual sex

1709 BrvsBroags BrvsBroags | E-mail | Web | 3. února 2018 v 15:41 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loans</a>
fresno ca <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans</a>

1710 ruthbn2 ruthbn2 | E-mail | Web | 4. února 2018 v 2:11 | Reagovat

Started up to date snare throw
http://bbwphotos.sexgalleries.top/?post.macie
crazy james big brother porn best porn forum celebrity porn look alike cameron diaz ovguide sex porn drunken girls porn

1711 Easy Payday Loan Easy Payday Loan | E-mail | Web | 5. února 2018 v 5:23 | Reagovat

cash advance usa <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash advance loans</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loan</a>

1712 Kevinwrona Kevinwrona | E-mail | Web | 6. února 2018 v 1:55 | Reagovat

Что есть сегодня лучше Ламинина (Laminine LPGN ) и дешевле в 3-7 раз? Смотрите http://1541.ru  

<a href=http://youtu.be/INzunr0RQf4>Предлагаю Всего за $10 целый месяц, 24 часа в сутки, рассылку Вашего объявления на 30 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. Крайне Дешево ( низкую цену позволяет многозадачность уникальной программы и опыт) и Эффективно. Вот так это работает.</a>

1713 galehc16 galehc16 | E-mail | Web | 6. února 2018 v 14:00 | Reagovat

Porn from popular networks    
http://ebony.pornstars.sexblog.pw/?dignity.maddison
   erotic figurines erotic confessions meaning of erotic erotic witch project

1714 OmcOpibe OmcOpibe | E-mail | Web | 7. února 2018 v 9:14 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> no faxing payday loan</a>
1 hour payday loan lenders https://365paydayloan.org/ -  payday loans no fax

1715 Charlestex Charlestex | E-mail | Web | 7. února 2018 v 22:22 | Reagovat

Компания http://webrega.ru/ - «WEBREGA.RU» (профессиональная раскрутка сайта)- гарант вашего успеха!

Продвижение и сайта аудит – это то, с чего начинается раскрутка любого ресурса. Аудит сайта можно назвать одним из важных этапов работы по оптимизации и продвижению, поскольку детальное изучение всех составляющих грамотного анализа позволит правильно определить дальнейшую стратегию развития ресурса, исправить ошибки и недоработки, обозначить сильные стороны. В итоге будет выполнена качественная оптимизация и грамотная раскрутка сайта, гарантирующие не просто успех, а продолжительную эффективную деятельность вашего Интернет-ресурса.

Качественно раскрутка сайта подразумевает проведение ряда мероприятий, начиная от проверки программной части и оценки внешнего оформления ресурса (сайт, дизайн, раскрутка) до размещения контекстной рекламы и вывода его в ТОП поисковых запросов (раскрутка ТОП, оптимизация сайта под Yandex).

Для того чтобы обеспечить успех вашего сайта, мы проводим масштабную работу по изучению конкретного сегмента рынка и целевой аудитории, способной из разряда потенциальных клиентов перейти в разряд постоянных. По статистике, более 85% посетителей приходят на сайт из крупнейших поисковых систем. Наша задача сделать так, чтобы именно ваш сайт они видели в числе первых ответов на свои запросы.

Полный список тарифов вы можете посмотреть у нас на сайте

http://webrega.ru/art_catalog/view/19 - Для заказа этих тарифов вы должны зарегистрироваться на сайте Webrega.ru и создать проект в меню- vip регистрация и оплатить согласно выбранному тарифу

оптимизация сайтов саратов

продвижение сайтов в набережных челнах

раскрутка сайтов в рамблере

1716 RogerFus RogerFus | E-mail | Web | 8. února 2018 v 18:43 | Reagovat

Here's Everything We Know For Sure About Millennials And Sex 5 ส.ค. 2559 - Experts aren't sure exactly who or what we have to thank for lower teen pregnancy rates. But according to a 2014 Brookings report, there's evidence that reality shows featuring teenaged pregnant millennials, such as MTV's “Teen Mom,” may have contributed to a third of the decline in teen births between The Impact of Pornography on Children | American College of These include increased rates of depression, <a href=http://724camsonline.com/><u><b>muscle babes naked</b></u></a> anxiety, acting out and violent behavior, younger age of sexual debut, sexual promiscuity, increased risk of teen pregnancy, and a distorted view of relationships between men and women. For adults, pornography results in an increased likelihood of divorce which is also harmful This Gay Porn Site Specializes in Pregnant Men and Being Swallowed

25 เม.ย. 2559 - Like many of the videos on Film911.net, a site devoted to only the most special of specialty porn, this one features no nudity, no dongs, no anal, and no money shots (unless you count the man finally popping out a baby after 20 minutes of straining a money shot). MPREG, as the genre of pregnant man Interview With a Pregnant Porn Star - The Hairpin 19 ก.พ. 2557 - But Kross has an unconventional background leading up to motherhood — the Sacramento native is one of porn's biggest stars There will be an age 15  where she has more access to the internet, <a href=http://724camsonline.com/><u><b>xxx asian free</b></u></a>but I think that 13 years from now, with the number of girls who go through the industry, it will Pregnant teen - popular videos, page 1 - Booloo - free porn videos

And also: pregnant japanese, pregnant, pregnant tyoung, slave teen, get pregnant, pregnant teen sex, pregnant teen 4, pediatrist, caught, schwanger teen, pregnant teen blonde, pregnant in showe, forced teen, webcam, pregnant slave, beach, asian street meat, homemade, argentina, laktating teen, cute pregnant, pregnant Nashville, TN News, Weather, Entertainment, Sports - WSMV News 4

Ryan Johansen scored the tying goal in the final minute of regulation, and Roman Josi scored the winner 3:42 into overtime to rally the Nashville Predators past the New York Islanders 5-4 on Monday night. Ryan Johansen scored the tying goal in the final minute of regulation, and Roman Josi scored the winner 3:42 into Pregnant anal porn dynamic - DJ i Wodzirej na wesele Opole

Life free sex chat cams adult live sex chat cams from livejasmin. Kind struggle greatest music chat videos of all your favorite celebrities on the beach. Middle free xxx pregnant web cam chat girls season, the sisters come in with a plot to overthrow. Comfortable pregnant anal porn girls sexuality, but paying too much attention This Is 40 (2012) - IMDb

Like porn, the plot was just there as an excuse for the many 'money shots'--the consistently funny gags about typical 40ish couple's lives. Rudd's character is suffering a struggling business (and also maybe a little of 'struggling business'--if you know what I mean). Mann's character has a business also, that is suffering. Pregnant <a href=http://724camsonline.com/><u><b>ebony webcam fuck</b></u></a> Teen Videos and Porn Movies :: PornMD Find pregnant teen sex videos for free, here on PornMD.com. Our porn search engine delivers the hottest full-length scenes every time FPA - the sexual health charity | FPA
Sexual health information and advice on contraception, sexually transmitted infections, pregnancy choices, abortion and planning a pregnancy.

1717 Ldftrema Ldftrema | E-mail | Web | 9. února 2018 v 3:19 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra</a> viagra canada pharmacy <a href=http://genericviaser.com/>buy viagra</a> ok’

1718 RandallMam RandallMam | E-mail | Web | 10. února 2018 v 0:27 | Reagovat

lyrica and viagra
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra online</a>
how to get free viagra pills
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
catholic health insurance cover viagra

1719 RandallMam RandallMam | E-mail | Web | 10. února 2018 v 4:08 | Reagovat

where can i buy viagra in essex
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra online</a>
viagra and laxatives
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
viagra extenze together

1720 Psaenesk Psaenesk | E-mail | Web | 10. února 2018 v 4:36 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">create business plan</a>
write my paper asap
https://writebusinessplanatb.org/ - startup business plan

1721 RandallMam RandallMam | E-mail | Web | 10. února 2018 v 16:48 | Reagovat

whats better viagra or cialis
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
where to buy viagra cialis online
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
expired viagra ok

1722 taUsanop taUsanop | E-mail | Web | 10. února 2018 v 18:55 | Reagovat

<a href=https://gamefortuna.net/>игра казино для nokia 6131бесплатно</a>

1723 RandallMam RandallMam | E-mail | Web | 10. února 2018 v 19:01 | Reagovat

how to prepare watermelon as natural viagra
<a href=http://www.viagrabs.com>buy viagra</a>
how long after viagra can i take poppers
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
viagra manufacturing plant

1724 FloydScula FloydScula | E-mail | Web | 13. února 2018 v 5:07 | Reagovat

<a href=http://www.cafedewestlander.nl/745-zanotti-grijs.html>Zanotti Grijs</a>
To build a track record for an authoritative, honest report marketing expert, you should get lengthier, leading-good quality posts, read by actual folks. Content that will appear on your blog, your website or at great-information aggregation internet sites, ought to be created with special care. It is suitable to help make this kind of posts beyond common if you dedicate your awareness of mastering them.

<img>https://www.moparstore.nl/images/mop2/18103-adidas-zx-flux-junior.jpg</img>

As soon as your allergies flare, irrigate your sinuses and nasal passages for swift respite from your signs. Use a neti cooking pot or any other nose irrigation product in addition to sterile and clean, filtered, boiled and cooled or distilled water. This process flushes out irritants and excess mucus, enabling you to breathe more easily.

<img>https://www.befc.nl/images/kap2/9902-louboutin-kopen-heren.jpg</img>

1725 Michaelgeaws Michaelgeaws | E-mail | Web | 13. února 2018 v 5:33 | Reagovat

free sample of cialis canada
<a href=http://www.jcialisf.com>online cialis</a>
is taking cialis safe
<a href="http://jcialisf.com">cialis tablets</a>
cialis anmat

1726 Gbbguelm Gbbguelm | E-mail | Web | 13. února 2018 v 6:10 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingpaperwritethesis.org/">write my paper for me fast</a>
homework english help
https://writingpaperwritethesis.org/ - writting a paper

1727 Drake nathan Drake nathan | E-mail | Web | 13. února 2018 v 14:32 | Reagovat

Хау люди!   стал обладателем Playstation 4!   но цены на игры кусатся!!   но посоветовали магазин дешевых игр на ps4   покупали вы здесь????  

<a href=http://Psn-Market.ru/> Дешевые аккаунты PS4 </a>

1728 Lbdguelm Lbdguelm | E-mail | Web | 13. února 2018 v 22:38 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">writing business plan</a>
essay homework help online
https://writebusinessplan.us.com/ - sample business plan

1729 Pbdenesk Pbdenesk | E-mail | Web | 14. února 2018 v 4:27 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">startup business plan</a>
essay homework help online
https://writingbusinessplan.us.com/ - writing business plan

1730 Bdcenesk Bdcenesk | E-mail | Web | 16. února 2018 v 3:05 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
cheap custom papers
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">business plan outline</a>
OK’

1731 Anthonynit Anthonynit | E-mail | 16. února 2018 v 12:50 | Reagovat

Your micro-chip includes hefty have an effect on it doesn't matter if you all reap the rewards in addition to non-winner into texas holdem video tutorial. The fashion in places you be in the biceps happens to be of value, in spite of this, it does not take microchip typically referred to as any RNG (Hit-or-miss Quantity Electrical generator) which the option with the gambler to operate the main imaginative participate in or perhaps even botch ability. To illustrate, suppose the video poker on line brewer to be a Machine. It`d be advisable to will basically because that is what it happens to be. You might imagine personal computer you operate at home or school. It`s designed to initiate targeted tasks. The computer hardware there has to be, nevertheless it needs directions so that they can jobs. For this reason you install software applications. In less than identified specifications, laptop computer is enough anything you obtain. Upper body and finally only one operations, give time to work, and then start one other whilst not upsetting the entire process of the initial a particular. If you pattern together text message, the computer posts the appropriate guidance about the printing tool, followed by around the perform. Every day does not have to hold off their printer ends, identical theory because of the electronic poker fixture. Isn't even close to is really developed to prepare each and every conceivable holdem poker pass, often. Competitors comprehend within minutes or even a days. The computer are operating in nanoseconds. Within the time frame it needs to successfully demand a claws, the laptop would have ignored every and every achieveable line-up a great deal of occasions.

http://ahagenttraining.com/video-poker-is-a-popular-adventure-you-might/

1732 money-m money-m | E-mail | 16. února 2018 v 18:20 | Reagovat

https://world-mining.net/586869340/.     https://world-mining.net/586869340/
World Mining is a British Company that is involved in cryptocurrency mining.
In October 2017 it was officially registered in the UK. World Mining has a solid experience of operation on the market.
Since February 2017, the Company professionally and successfully work in cryptocurrency mining field,
using professional, powerful and modern equipment with an average capacity of more than 67 PH/s.
Until recently, World Mining deals not only with the production of electronic gold for own use, but also leases servers of different capacities for rent.
Our customers are able to choose the power and speed of the leased servers, calculate its profitability,
period of rent payback, its size and net profit. World Mining provides services for mining Bitcoins
and forks on different algorithms, such as SHA256, X11, Dagger-Hashimoto, Scrypt Mining.
https://world-mining.net/586869340/        https://world-mining.net/586869340/
World Mining – английская компания, занимающаяся добычей криптовалюты.
Официально зарегистрированная в Великобритании с октября 2017 года World Mining,
тем не менее, имеет более раннюю историю создания и становления.
С февраля 2017 года компания профессионально и вполне успешно занимается добычей криптовалюты
на самом мощном и современном оборудовании со средней мощностью более 67 PH/s.
С недавнего времени World Mining занимается не только добычей электронного золота для себя,
но и сдаёт сервера различной ёмкости в аренду. Клиенты могут самостоятельно выбрать мощность
и скорость арендуемого сервера, рассчитать его прибыльность, сроки окупаемости арендной платы,
размер и объем чистой прибыли с майнинга.
World Mining предоставляет услуги для майнинга биткоина и форков на различных алгоритмах:
SHA256, X11, Dagger-Hashimoto, Scrypt майнинг.

1733 Vrcguelm Vrcguelm | E-mail | Web | 16. února 2018 v 22:48 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
help writing a thesis statement for a research paper
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>startup business plan</a>

1734 EckiGlile EckiGlile | E-mail | Web | 18. února 2018 v 1:46 | Reagovat

Sie haben keine Zeit für lange Fortbildungen? Bei uns erhalten Sie kostengünstig ihre noch fehlenden Fortbildungspunkte in wenigen Minuten. Von Experten erstellte Lernhilfen mit Lösungen. Garantiert echt und anwendbar.

<a href=https://www.fortbildungspunkte-kaufen.de> www.fortbildungspunkte-kaufen.de</a>

Wir bieten ihnen aktuelle Kurse zu vielen Themengebieten kostengünstig zum download an. Einfacher und kostengünstiger können Sie Ihre noch fehlenden Fortbilungspunkte nicht erhalten.

1735 Agustinbub Agustinbub | E-mail | Web | 18. února 2018 v 18:59 | Reagovat

nest mattress reviews <a href=https://www.facebook.com/mattresscoupon/>This Site</a>

sex reviews <a href="https://plus.google.com/101851294508845732373">Extra resources</a>

1736 Gbrcouck Gbrcouck | E-mail | Web | 18. února 2018 v 20:21 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> cash advance payday loan</a>
quick cash loans <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> loans online</a>
OK’

1737 Gbrcouck Gbrcouck | E-mail | Web | 19. února 2018 v 19:29 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> online loans</a>
loan payday savings <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> payday advance</a>
OK’

1738 Ltvguelm Ltvguelm | E-mail | Web | 20. února 2018 v 9:03 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
loans online payday <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>quick loans</a>

1739 MndDeendy MndDeendy | E-mail | Web | 21. února 2018 v 1:38 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
bad credit car loan <a href="https://loanonline.us.org/">payday loans online</a>

1740 Grdedusa Grdedusa | E-mail | Web | 22. února 2018 v 0:53 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">brand cialis cheap order</a>
effects of cialis on women
<a href=http://buycialisomskc.com/>cheap cialis</a> OK’

1741 Brchymbop Brchymbop | E-mail | Web | 22. února 2018 v 10:23 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
generic cialis canada
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis</a> OK’

1742 Brchymbop Brchymbop | E-mail | Web | 22. února 2018 v 14:08 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
cialis online no prescription
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis online</a> OK’

1743 tamraiq11 tamraiq11 | E-mail | Web | 23. února 2018 v 1:22 | Reagovat

My contemporary folio
http://arab.sex.photo.xblog.in/?post-katelynn
solomon md versus sara texans

1744 Daniel Daniel | E-mail | Web | 23. února 2018 v 8:06 | Reagovat

Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would check this IE still is the market leader and a large portion of people will miss your magnificent writing because of this problem.

1745 GbdOrgavy GbdOrgavy | E-mail | Web | 24. února 2018 v 14:25 | Reagovat

cialis canada no prescription - http://cialisonlineoansx.com/
does cialis work on women <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis generic</a> ’

1746 Mark Mark | E-mail | Web | 26. února 2018 v 2:21 | Reagovat

very nice submit, i definitely love this website, keep on it

1747 Lqxedusa Lqxedusa | E-mail | Web | 27. února 2018 v 0:01 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">pro cialis</a>
cialis vs tadalafil
<a href=http://cialisovnnc.com/>buy cialis online</a> OK’

1748 GbbOpToth GbbOpToth | E-mail | Web | 28. února 2018 v 3:46 | Reagovat

<a href="http://otcerectilepills.com/">male erectile dysfunction</a>
generic viagra 100mg
<a href=http://otcerectilepills.com/>free erectile pills</a>  OK’

1749 GblRoully GblRoully | E-mail | Web | 28. února 2018 v 4:14 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">viagra</a>
viagra best price
<a href="http://freeerectilepills.com/">viagra prices</a> OK’

1750 anitabg1 anitabg1 | E-mail | Web | 28. února 2018 v 12:02 | Reagovat

Girls with big tits blogs    
http://strapon.adultnet.in/?age_karissa
   erotic actresses erotic art books victorian erotic books erotic cd

1751 Maynardemamp Maynardemamp | E-mail | Web | 1. března 2018 v 1:53 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом курсов массажа Новосибирск</a> - Купить свидетельство, диплом курсов повара

1752 PplRoully PplRoully | E-mail | Web | 3. března 2018 v 11:52 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction help</a>
generic viagra sale
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction exercises</a> OK’

1753 PplRoully PplRoully | E-mail | Web | 3. března 2018 v 19:51 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction natural remedies</a>
viagra soft pills
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">generic viagra</a> OK’

1754 PplRoully PplRoully | E-mail | Web | 3. března 2018 v 20:52 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">viagra</a>
buy viagra online cheap
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction clinics</a> OK’

1755 tiffanybo1 tiffanybo1 | E-mail | Web | 4. března 2018 v 15:13 | Reagovat

New programme
http://datetips.sexblog.top/?epoch.natalia
  speed dateing meet teenagers online what to do on nyc classic wedding invitations dating in east london

1756 Charles Charles | E-mail | Web | 6. března 2018 v 7:45 | Reagovat

This is why Facebook games are becoming more popular. The ease of use and dissemination of content, tagging

1757 ProsterLic ProsterLic | E-mail | Web | 6. března 2018 v 19:14 | Reagovat

Подскажите, где найти инструкцию на коптер DJI-MAVIC,кроме вот этого сайта? - http://www.open-bridge.ru

Tell me where to find instruction on Copter DJI, except here this site? http://open-bridge.ru

1758 MichaelRew MichaelRew | E-mail | Web | 6. března 2018 v 20:37 | Reagovat

<a href=http://mir-credit24.ru> </a>

1759 trudylx16 trudylx16 | E-mail | Web | 7. března 2018 v 2:37 | Reagovat

My revitalized time
http://muslim.clit.pornpost.in/?post-joslyn
bombing grief mum free wife

1760 Fnacouck Fnacouck | E-mail | Web | 7. března 2018 v 3:38 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra generic</a>
viagra 100mg
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra</a>  OK’

1761 Gregoryhut Gregoryhut | E-mail | Web | 8. března 2018 v 19:10 | Reagovat

good-neighbourly website <a href=https://cardsdumps.com>buy dumps</a> - buy dumps, cvv shop

1762 Fnacouck Fnacouck | E-mail | Web | 8. března 2018 v 22:37 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">generic viagra</a>
lowest viagra price
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra pills</a>  OK’

1763 RvuRoully RvuRoully | E-mail | Web | 9. března 2018 v 18:31 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra generic online</a>
viagra generic
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra generic online</a> OK’

1764 Daniel Daniel | E-mail | Web | 12. března 2018 v 16:09 | Reagovat

I like the helpful information you provide for your articles. Ill bookmark your blog and check again right here frequently. I am quite certain Ill be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next!

1765 Kmscouck Kmscouck | E-mail | Web | 13. března 2018 v 5:42 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">cheap viagra</a>
viagra stories
<a href=http://viagrapbna.com/>generic viagra online</a>  OK’

1766 andreyinceR andreyinceR | E-mail | Web | 13. března 2018 v 14:30 | Reagovat

смарт годинник дитЯчий: https://smartera.in.ua/smart-watch-gps-treker-q50-gv-300

1767 LmmRoully LmmRoully | E-mail | Web | 14. března 2018 v 12:06 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">generic viagra</a>
alternatives to viagra
<a href="http://viagracefo.com/">buy viagra online</a> OK’

1768 Paul Paul | E-mail | Web | Čtvrtek v 1:13 | Reagovat

Regards  for helping out,  superb   information.

1769 vetlucciqw vetlucciqw | E-mail | Web | Čtvrtek v 9:55 | Reagovat

Offriamo servizi per  produzione  siti moderni  

Care colleghi,

Studio Paolo Vetlucci offre a tutti servizi per produzione di siti.

<a href=https://vetlucci.it/it/services-it/website-development-it/landing-page-development-it>realizzazione siti web</a> il nostro Studio Web effettuato gia intorno 5 anni. tutto questo tempo si ottenuto grande esperienza, che consente di te aiuta a ci fare obiettivamente grave progetti web.

Noi creare solo altamente convertivo web site.

necessario iniziare lavorare con la nostra Azienda per sentire tutti i vantaggi e sentire la differenza!

Avanti te tra i i nostri clienti felici.

Cordiali saluti,
IT Studio Paolo Vetlucci

1770 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | Pátek v 1:55 | Reagovat

intestinal disease names gi tract inflammation
http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription
infant seasonal allergies treatment for hair fall
<a href="http://edwithoutdoctors.com">viagra without a doctor prescription</a>

1771 Jeremytop Jeremytop | E-mail | Web | Pátek v 7:45 | Reagovat

<a href=http://www.rhkeeper.com.br/Folder/hand.asp?clear=538>Vente Viagra Espagne</a>
So as we discussed, it is really not really that difficult to make adjustments in your life that will assist you take advantage of natural vitality. So, take that 1st step and discover what a good modest change can make. In return, you may be likely to make your world a much better area for all.Natural Power Ideas That One Could Set To Work With
  <a href=http://www.saraytavan.net/image_viewer/ant.asp?small=38>Ansomone Hgh</a>
Invest some time screening offers and producing delivers, particularly initially. Beginners frequently wish to speed by means of the procedure of buying their initially expense residence. But doing this can bring about big errors, for both the selling and buying stop. Invest some time and realize that you will find a discovering process. The more time you're in this business the faster this process will become.
  <a href=http://www.shrisaiiti.com/css/confuse.asp?maaa=309-Comprare-Levitra-In-Italia-Vendita-Viagra-Viagra-Originale-O-Generico>Comprare Levitra In Italia</a>
As an alternative to buying new movies or renting them in the video retail store, explore the choice in your nearby library. A lot of libraries have got a carry of outdated motion pictures and have many of the new ones while they are launched. Simply because local library registration is reliant on your geographical area, this really is a free of charge approach to view your preferred videos.
  <a href=http://www.luckydiamond168.com/cache/simple.php?wu=304-Levitra-För-Kvinnor-Köpa-Kamagra-Oral-Jelly-Pris-Cialis>Levitra För Kvinnor</a>

1772 Merlinhit Merlinhit | E-mail | Web | Neděle v 22:16 | Reagovat

<a href=http://www.malta-bankiet.pl/layouts/smile.php?real=252>riptropin hgh reviews</a>
You can kick that anxiousness straight to the curb now! You don't need to allow it to hurt you any longer and there is no doubt you could enjoy life once more. Make certain you use all the understanding you figured out now to the best of your capability and you need to slowly feel your anxiousness abandon.Malignancy Recommendations That Could Make Positive Changes To Daily life!
  <a href=http://www.torveparken.dk/picture/access.asp?id_Hent=36>Cialis 5mg Prix</a>
When you are in school, get computer virus protection in your notebook computer, since this is amongst the most important equipment you will probably have during your continue to be. The very last thing that you will want to have happened is to get rid of information that you will need when in the check from a malware.
  <a href=http://www.ovvk.ru/fluger/error.asp?es=259-Human-Growth-Hormone-Cost-Uk-Hgh-Uk-Suppliers-Human-Growth-Hormone-Supplements>Human Growth Hormone Cost Uk</a>
It's vital that you get rid of any burrs you create when reducing plumbing in order that they will fit into their joint parts cleanly and securely. You can use a plumber's towel on copper or perhaps a primer on plastic material. Ensure that you clean any pipe that is unclean or believes greasy prior to apply a primer into it.
  <a href=http://www.renw.nl/language/keep.php?search=155>Hgh Therapie Wien</a>

1773 LmmRoully LmmRoully | E-mail | Web | Včera v 4:03 | Reagovat

generic viagra from india
<a href="http://genericvlagra.com/">buy viagra</a>
pfizer brand name viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra buy</a> OK’

1774 LmmRoully LmmRoully | E-mail | Web | Dnes v 13:08 | Reagovat

female libido viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra buy</a>
women and viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra price</a> OK’

1775 ClaraSmelf ClaraSmelf | E-mail | Web | Dnes v 13:57 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21167798>купить леса строительные бу цена в минске</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21167846>купить леса в минске</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama