II. ETAPA (GENERACE) NÁRODNÍHO OBROZENÍ

9. května 2010 v 17:08 |  Druhý (4) / Čtvrtý (6)
(počátek19. stol.-konec 20. let 19. stol.)
Na rozdíl od generace Dobrovského nemá Jungmannova generace aktivity obranné, nýbrž si klade vyšší cíle: usiluje o začlenění české kultury do evropského kontextu, zabývá se myšlenkou slovanské vzájemnosti a národním charakterem tvorby.
Cíle:
DOHÁNĚNÍ EVROPY výrazná role překladů, které přiblížily českému čtenáři vrcholná díla světové literatury a zároveň dokazovaly, že čeština je schopna tato náročná díla zprostředkovat
MYŠLENKA SLOVANSKÉ VZÁJEMNOSTI se opírala o Herderův názor na významné poslání slovanského národa (Národ je podle Herdera - německý spisovatel, filozof, průkopník preromantické estetiky v Německu a protestantský kazatel. Jeho myšlenky o národech a národních jazycích měly rozhodující vliv na německé i české národní obrození - skupina lidí spojených společným jazykem, z něhož vyrůstá i jejich společná, ale ode všech jiných odlišná kultura, což Herder dokládal na lidové poezii, kterou jako první sbíral a vydával. Proti nekritickému obdivování řecké a latinské antiky vyzvedal středověké umění, zejména gotiku, kterou pokládal za dílo Germánů, vyzvedal však i poezii slovanských národů a předpovídal jim velkou budoucnost.) Myšlenku slovanské vzájemnosti, dokonce představu o jednotné slovanské říši pod vedením Ruska (zvláště po vítězství Ruska nad Napoleonem 1812), propagovali zvláště Václav Hanka a Jan Kollár
NÁRODNÍ CHARAKTER TVORBY souvisel s proměnou pojetí vlastenectví od zemského k jazykovému (za Čecha je považován pouze ten, kdo mluví a píše česky).
Divadlo
VÁCLAV KLIMENT KLICPERA (1792-1852)
Vyučený řezník, studia v Praze -> středoškolský profesor v Hradci Králové, od r. 1846 na Akademickém gymnáziu v Praze, pro své vlastenecké aktivity byl odvolán z funkce ředitele.
Proslul jako autor historických dramat: Blaník, Jan za chrta dán, ale především veseloher: Rohovín čtverrohý, Divotvorný klobouk, Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů
Od r. 1811 se soustavně věnuje loutkovému divadlu.
MATĚJ KOPECKÝ: zakladatel českého loutkářství, jeho potomci pokračují v tradici dodnes.
JAN NEPOMUK ŠTĚPÁNEK (1783-1844)
Ve 20. letech 19. stol.vedl český soubor ve Stavovském divadle, dramatik a dramaturg, své hry často situuje na venkov, např. veselohra Čech a Němec, nebo píše historické hry: např. Obležení Prahy od Švédů, Břetislav I.
Vydávání staročeským památek probouzelo zájem o starou českou literaturu. Preromantismus zdůrazňoval význam hrdinských písní. Někteří obrozenci těžce nesli, že se v našich zemích nedochovala hrdinská poezie (jako byly Písně o Nibelunzích nebo ruské byliny), proto se rozhodli vytvořit padělky, které by posílily národní sebevědomí. V letech 1817 a 1818 se objevily 2 proslulé zlomky takovýchto skladeb:
1) Rukopis královédvorský: "nalezl" ho filolog a spisovatel Václav Hanka v kostele ve Dvoře Králové. Měl to být zlomek díla ze 13. stol., obsahuje několik rozsáhlých, umělecky hodnotných epických básní o bájné české minulosti i historických událostech, např. O velikém pobití (ze Sámovy říše), Beneš (boj se Sasy), Záboj a Slavoj, Oldřich a Božena, lyricko-epická báseň Zbyhoň, milostná a přírodní lyrika: Kytice, Skřivánek.
2) Josef Linda je asi autorem Rukopisu zelenohorského - údajně pocházejícího z 10. stol. a "nalezeného" na zámku Zelená Hora u Nepomuku, anonymně zaslaného do Národního muzea. Jeho jádro tvoří veršovaná pověst o Libušině soudu.
Rukopisy vyvolaly v české společnosti senzaci. Jedině Dobrovský je označil za podvrh okamžitě. Staly se inspirací pro další literární tvorbu (Mácha, Zeyer), výtvarné umění (Aleš, Mánes, Myslbek), hudbu (Smetana). Nepravost Rukopisů byla prokázána v 80. letech 19. stol. Janem Gebauerem, Jaroslavem Gollem, T. G. Masarykem, laboratorní rozbor v r. 1968 (M. Ivanov) prokázal podvod i vědecky. Jde o tzv. palimsesty - pergamenové svitky zbavené původního textu a popsané textem novým s použitím inkoustu vynalezeného počátkem 18. stol.
Vůdčí osobností 2. fáze národního obrození je JOSEF JUNGMANN (1773-1847)
Narodil se v Hudlicích u Berouna, vystudoval filozofii a práva, působil jako profesor na gymnáziu v Litoměřicích. Od r. 1815 do r. 1844 působil na Akademickém gymnáziu v Praze (10 let jako ředitel). Dvakrát byl zvolen děkanem Filozofické fakulty UK, r. 1840 rektorem Karlovy univerzity.
Je autorem 1. české romance Oldřich a Božena (romance jako literární žánr je lyricko-epická báseň, většinou o lásce, nejenom mezi lidmi, ale i k vlasti, národu atd. Na rozdíl od balad nemá pochmurný nebo tragický děj.)
Překlady:
z francouzštiny Chateaubriandova novela Atala (Atala, ou les Amours de deux sauvages dans le désert (Atala aneb Láska dvou divochů na poušti, 1801) - novela je tragickým příběhem lásky muže a ženy indiánského původu v severoamerické pustině; křesťanské ideály se zde spájejí s lyrickými popisy přírody a lidských vášní. Tímto dílem autor vnesl do evropské literatury vysněný obraz exotické americké krajiny).
z angličtiny Miltonův Ztracený ráj
z němčiny Goethův epos Heřman a Dorota
z ruštiny Slovo o pluku Igorově
Překládal i antickou a indickou literaturu
Odborná tvorba:
Slovesnost - učebnice literatury pro gymnázia
Historie literatury české - součástí je bibliografický soupis všech tehdy známých českých literárních památek.
Slovník česko-německý - pětidílný, doplnil slovní zásobu novými slovy (chmura, úsvit), archaismy a přejatými výrazy ze slovanských jazyků (z ruštiny vějíř, záliv, dolina).
Rozmlouvání o jazyku českém - dialog mezi odpůrci a zastánci národního obrození.
Zápisky - Jungmannovy soukromé názory na církev, filozofii, společnost (obdiv k Voltairovi).
Kolem Jungmanna se soustředila skupina spisovatelů a vědců se společným programem: vytvořit česky psanou náročnou vědeckou literaturu. Nazývali se Jungmannova škola:
Milota Zdirad Polák - sbírka Vznešenost přírody - první česká umělecky hodnotná přírodní/reflexivní lyrika: Původní název: Vznešenost přirozenosti: rozsáhlá óda na krásy přírody, psaná zčásti časoměrným, částečně sylabotónickým veršem. Je prvním a jediným pokusem o vytvoření velké české deskriptivní básně, žánru populárního po celé 18. století v západní Evropě. V šesti zpěvech Polák popisuje vznešenost a krásu přírody, tu přitahován její vlídnou tváří (příroda-živitelka), tu její drsností (popis bouří, sopečné činnosti). Ač by se tak mohlo zdát, nejedná se nutně o popis vlastních prožitků a zážitků, Polák vychází z tradic žánru a nevadí mu, když od svých předchůdců něco opíše. To však neubírá Vznešenosti přírody na síle a možná ještě umocňuje čtenářův pocit, že skladba je jaksi podivně rozeklaná - Polák si vybírá klasicistní, osvícenský žánr, ale píše ho už v jiném století, což se do skladby muselo promítnout. Polák není epigonem i z jiných důvodů: o jeho tvůrčím přístupu svědčí i zápas s jazykem, který z některých částí skladby činí dílo až experimentální (nápadnost Polákových tvarů, zejména dlouhých složenin, vedla záhy k jejich parodii - viz Šafaříkovy vichrochumlomrakověncomodropovětrniny v překladu Aristofanových Oblaků). Tvůrčí, experimentální přístup k jazykové stránce se v deskriptivní poezii (a potažmo v klasicismu) neobjevoval, byl ponechán až romantikům. Další novinkou v rámci žánru bylo užití polymetrie: Polák složil sice většinu skladby v přízvučných osmistopých sdruženě rýmovaných trochejích se stálou střední dieresí, ale vedle nich se ve skladbě objevuje i mnoho dalších rozměrů, jak přízvučných, tak časoměrných (Vprovod psaný časoměrnými hexametry připomene pozdější Slávy dceru). Střídáním rozměrů Polák sleduje jak cíle psychologické (neunavovat), tak estetické (např. míchání kratších a delších rozměrů jako prostředku posilujícího napětí atd.). V užití polymetrie je tedy Polák v naší novověké literatuře průkopníkem. Mácha byl se svým Májem v nejlepším případě až druhý. A vůbec - Mácha se Polákem nechal inspirovat i v mnoha jiných věcech…
Vážně pozdraveny buďte věžné krkonoské hradby,
mlhošeří očarové, strašných skalosloupů sadby!
V dálné okoliny duch-li velikostí jatý vbloudí,
bez vážnosti z pouští vašich k dolům víc se nevyloudí.
Tu mě roklí roztomilou noha nese k volšin řadí,
v jejichž letorostech bublem křišťálový pramen vadí,
který v hadokřivém toku přes oblátek k stínům vplývá,
konečně se v jedlové tmě do potoka valem slívá.
Výše odtud jednoduché kamenité najdem stohy,
výstup divočí tu stále vypoučené skalorohy.
Antonín Marek - spolupracoval s Jungmannem na slovníku.
Jan Evangelista Purkyně - fyziolog světového významu, založil s Jungmannem vědecký časopis Krok.
Jan Svatopluk Presl - vytvořil české přírodovědné názvosloví.
Karel Bořivoj Presl - mineralog a chemik.
Historie
FRANTIŠEK PALACKÝ (1798-1876)
Historik, politik, filozof. Narodil se v Hodslavicích na Moravě v rodině evangelického učitele, studoval na evangelických školách na Slovensku - v Trenčíně a Prešpurku (Bratislava). Po celý život zastával liberální konzervativní názory, hájil politiku austroslavismu (pokojné soužití slovanských národů v rámci habsburské monarchie). V revolučním roce 1848 spolupracoval s Karlem Havlíčkem Borovským. Po r. 1867, po rakousko-uherském vyrovnání, myšlenku austroslavismu opustil, odešel z politiky a zabýval se pouze vědou.
Zpočátku se věnoval poezii: s Pavlem Josefem Šafaříkem napsali práci Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie, kde prosazují časoměrný verš - neujal se.
Proslavil se jako autor historických spisů:
Staří letopisové čeští - edice starších českých kronik.
Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě - od r. 1836 vycházely v němčině, v letech 1848-1876 česky: zachycují českou historii do r. 1526. Za hlavní prvek dějin považuje prolínání českého a německého živlu, za vrchol českých dějin husitství.
PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK (1795-1865)
Historik, slavista, propagátor myšlenky slovanské vzájemnosti. Narodil se v rodině evangelického kazatele ve východoslovenské obci Kobeliarovo. Po teologických studiích v Německu působil 15 let jako gymnaziální profesor v Novém Sadu v Srbsku. Od r. 1833 žil v Praze jako soukromý učenec, redaktor a ředitel Univerzitní knihovny.
Zpočátku psal poezii - sbírka Tatranská múza s lýrou slovanskou, s Palackým dílo Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie.
Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích - psáno německy, stal se tak zakladatelem české literární komparatistiky.
Slovanské starožitnosti -> nejstarší dějiny Slovanů z archeologického hlediska a dokazuje, že Slované patří mezi nejstarší obyvatele Evropy.
Poezie
JAN KOLLÁR (1793-1852)
Narodil se ve středoslovenských Mošovcích, studoval na univerzitě v Jeně, seznámil se zde se svou budoucí ženou Friderikou Wilhelminou Schmidtovou. Poznal místa někdejšího slovanského osídlení (Polabští Slované). Působil jako evangelický kazatel v Pešti, od r. 1849 profesor archeologie vídeňské univerzity.
Svou lásku k Míně vyjádřil ve sbírce Básně.
Mína vystupuje jako zidealizovaná milenka a zároveň alegorická představa budoucnosti Slovanstva v Kollárově monumentálním díle Slávy dcera. (1. vydání vyšlo 1824, 2. r. 1832). Je to soubor 150 znělek, které stále rozšiřoval až do počtu 645. Osu díla tvoří putování básníka provázeného Mínou a Mílkem po místech významných pro dějiny Slovanů. Jednotlivé části jsou označeny jmény řek: Sála, Labe, Dunaj, Rýn, Vltava. Je zde i obraz slovanského nebe a pekla - Léthé a Acheron (kompozicí připomíná Božskou komedii). Monumentální předzpěv staví do kontrastu slavnou minulost a neutěšenou přítomnost Slovanů. V textu se setkávají dvě základní myšlenky: vlastenectví zosobněné Mínou a vidina jediné všeslovanské říše pod vedením Ruska (symbol dubu). Slávy dcera je vrcholné dílo myšlenky slovanské vzájemnosti.
O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými: ze slovanských jazyků uznává jen čtyři (českoslovenštinu, polštinu, ruštinu a srbochorvatštinu), ostatní považuje za dialekty, proto ostře kritizoval Štúra a jeho snahy o vytvoření spisovné slovenštiny.
FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799-1852)
Narodil se ve Strakonicích, studoval filozofii v Českých Budějovicích, pro četbu Husovy Postily ho vyloučen, dostudoval v Linci. Od r. 1833 působil jako redaktor Pražských novin a České včely, r. 1835 byl zbaven místa pro kritiku ruského cara jako utlačovatele Poláků. Nakonec získal profesuru ve Vratislavi, r. 1848 se mohl vrátit do Prahy a přešel na UK.
Již od mládí sbíral písně a přísloví, vydal soubory :
Slovanské národní písně a Mudrosloví národu slovanského v příslovích (to moc ráda citovala teta Kateřina v Sirotkově Saturninovi, však ji také vypravěč nazýval "poskakujícím mudroslovím národu českého"): např.:
Smaž hada, jak chceš, nebude z něho úhoř.
Která kráva nejvíce řičí, nejméně mléka dává.
Štěstí se trousí, neštěstí sype.
Kdo koho miluje, vad jeho nepozoruje.
Nechval, kmotře, hodů, až z nich pojedeš se ctí domů.
Nenarodil se ten, kdo by se líbil všem.
Starý má smrt před očima, mladý za zády.
Jaké prase, taký kvík, jaký národ, taký zvyk.
Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střez, po šestnácti děkuj tomu, kdo vyvede dceru z domu.
Nezahazuj starého šatu, dokud jsi nového nezjednal.
Kvapná pomsta, hotová škoda.
Rozumný ani tomu neškodí, komu se za zlé mstí.
Nedaje znáti, že se trápíš, tím nejlépe křivdu splatíš.
Stal se největším tvůrcem ohlasové poezie - tj. tvorby využívající postupů a prostředků lidové slovesnosti:
Ohlas písní ruských (1829) - epické básně vytvořené pod vlivem ruských bylin (Bohatýr Muromec), humorně laděná epika (Velký trh ptačí), básně inspirované soudobými událostmi (Veliká panychida). Charakteristické jsou umělecké prostředky - hlavně epiteta (básnické přívlastky - jasný sokol), rusismy (sabaka - pes)
Ohlas písní českých (1839) - převažuje zde lyrika, zvláště milostná (Dárek z lásky) nebo satirická (Český sedlák). Z epických básní je to například první česká balada Toman a lesní panna, historická báseň Prokop Holý:
Od moravské strany šíře lukami
Rozložil se tábor mezi horami,
A v něm Prokop Velký se svými oděnci
Čeká jisté zprávy o milém sestřenci.
Jej, když s malou hrstkou s cesty vybočil,
Pan Sezima zrádně v lese zaskočil;
Lid branný rozprášiv, Racka raněného
Odvleci potupně dal do hradu svého.
O polednách posel přijel v pochvaty:
"Nechce Kamenický žádné výplaty;
Brž tebe nazýval, otče náš a vůdce,
Hanlivými slovy zlotřilého škůdce.
Chce-li Racka míti, nech si přijde sám,
S posměchem tak vece, zdarma mu ho dám.
A když jsem odjížděl, proti všemu řádu
Posla tvého vyštval fenami mne z hradu."
K té řeči na nohy hejtman poskočil,
Nad hlavou palcátem vztekle zatočil;
Pod nakopenými po všem čele mraky
Blesků rozesílá sto žhavými zraky.
Zahřměl rozkaz hněvný, a po táboru
Jezdci do rot kvapí, pěší do sboru;
Zbraň se v slunci leskne, a dle obyčeje
Žižkova korouhev nade vojskem věje.
Jede hradba vozů řadě ve dvojí,
Běda, na koho se oul ten vyrojí!
Z předu jdou cepníci, vzadu pavézníci,
Zpívajíce: "Kdož jste boží bojovníci!"
Táhnou roty polem, táhnou roklemi,
A když tmy večerní strou se po zemi,
Postihnouti může při jasném měsíci
Oko bojovníka v dálce Kamenici.
Blízko u rozcestí leží skalní lom,
Nad ním v půdu ráží kořen divný strom,
Uschlý vrchol jeho - svadlá lidská hlava,
Větve, plody jeho jsou krkavců strava.
Hřmot vozův ohyzdné hosti zapudil.
Mimo jeda Prokop pod se promluvil:
"Žel mi, ujče, tvých tu rozmetaných oudů,
S námi že netáhnou ku přísnému soudu."
Zaklepala hlava, huhle hubenec:
"Nejsem tobě ujec, jsem tvůj sestřenec;
Proti příměří mne Sezimovští jali,
Tělo v kolo vpletli, hlavu na špic dali."
Hejtmanovi v očích mrak se zahustil,
Až koni pod nohy palcát upustil,
Pozdvih k nebi ruku na dva prsty hledí,
A co sobě myslí, jen zlé moci vědí.
Sňali tělo s kola, hlavu se hřebu,
Obřady slušného dějí pohřebu;
Při pochodních Racka nedaleko lomu
Táboři skládají do věčného domu.
Potom hejtman s kolu špíci krvavou
Zatknuv si za lebku nepronikavou,
Hnal se s lidem dále v rozbouření lítém,
A již hrad obemkli kolem před usvítem.
Činěn k místu outok dva i tři kráty,
Táborům se stýská těžké od ztráty;
Znajíť Kameničtí dobře odrážeti,
Není jiné rady, leč je vyležeti.
A když stáli v poli za dvě neděle,
Prokop točí oči k hradu zmrzele;
Duch se divě zmítá, msta ho béře krátce,
A vně české země čeká jiná práce.
Svolav setníky své a podhejtmaní:
"Těžko, dí, čekati nám tu na vzdání;
Aneb Kamenici zjitra v moci máme,
Aneb zde naše moc na věky se zláme.
Zjitra s prvním sluncem vozy strhnete,
K západu se s lidem rychle uhnete,
A tak odstoupivše něco na čtvrt míle
K hradu udeříte opět v nové síle." -
Svou radou pak zvláště když je podaří,
Chvátá přímo vůdce k svému šípaři:
"Kuj z té špíce střelu, bratře pravověrče,
Jakous nikdý nekul, ať nechybí terče!"
Po jitru se houfy v pole hýbají,
Posměchem je hlučným s hradeb stíhají,
I pán Kamenický s náhradbí se dívá,
Že těch sproštěn hostí, srdce v něm okřívá.
Ač tělo bojovné podál odstalo,
Svou však velkou hlavu blízko nechalo.
Pode starou hruší Prokop spouští kuši:
"Hej pane Sezimo, poruč Bohu duši!"
Padnul - proudem krve žití vyvřelo,
Přestalo již chase býti veselo,
Ano v sloupech prachu a ve chumlech kouře
Zpět v novém se vzteku přivaluje bouře.
Hřmí, a trou, a boří děla, houfnice,
Ke hradu se tisknou kopí, sudlice,
A než půl dne přešlo, Táborové jaří
V Kamenickém zámku krutě hospodaří.
Sezimovo tělo ční tam nad lomem,
Záře z hradu svítí ještě nad borem,
Kudy roty táhnou dál na Rakusice:
"Kdož jste bojovníci boží" zpívajíce.
S českým národním hnutím souvisel i vývoj na Slovensku, mnozí Slováci žili v Čechách (Šafařík, Kollár), na Slovensku žilo mnoho českých evangelických emigrantů, většina slovenských evangelíků užívala češtinu Bible kralické (bibličtina). Spisovná slovenština vznikla ve 40. letech 19.století zásluhou Ľudovíta Štúra.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 bilbrey bilbrey | Web | 27. září 2016 v 15:15 | Reagovat

hypoteční půjčka [:tired:]

2 BlopPlaino BlopPlaino | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:20 | Reagovat

best payday loan sites
<a href="http://loansvtna.org/">online payday loans</a>
quick low interest payday loan
<a href=http://loansvtna.org/>fast payday loans</a> ’

3 FfvDiusip FfvDiusip | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:46 | Reagovat

cialis 20 mg directions
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis generic</a>
cialis canadian pharmacy
<a href=http://cialisovnnc.com/>cheap cialis</a> ’

4 Fsvhymbop Fsvhymbop | E-mail | Web | 24. září 2017 v 15:38 | Reagovat

low dose cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis brand online
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

5 Ldvowelve Ldvowelve | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:07 | Reagovat

viagra patent
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
best prices on brand viagra
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

6 Azsvowelve Azsvowelve | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:02 | Reagovat

where to buy viagra online
<a href="http://viagraonszb.com/">cheap viagra</a>
how much does viagra cost
<a href=http://viagraonszb.com/>generic viagra</a> ’

7 Bbnhteaday Bbnhteaday | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:25 | Reagovat

buying viagra in canada
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra</a>
viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

8 DrvpbRoully DrvpbRoully | E-mail | Web | 26. září 2017 v 20:30 | Reagovat

viagra soft gel tabs - http://viagraonszb.com/
viagra wikipedia <a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a> ’

9 Lvvdplaunc Lvvdplaunc | E-mail | Web | 27. září 2017 v 3:50 | Reagovat

kamagra viagra - https://viagraciom.com
viagra soft tabs <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

10 FvtePlaino FvtePlaino | E-mail | Web | 30. září 2017 v 16:19 | Reagovat

low interest loans
<a href="https://loansonlinevaec.org">loans payday</a>
pay day loan affiliate
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan online</a> ’

11 FebbJuinee FebbJuinee | E-mail | Web | 30. září 2017 v 16:19 | Reagovat

installment payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a>
payday cash loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a> ’

12 FvrcBroags FvrcBroags | E-mail | Web | 1. října 2017 v 3:12 | Reagovat

loan store
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance loan</a>
bad credit instant payday loans
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>3 month payday loans</a> ’

13 FwjjPlaino FwjjPlaino | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:19 | Reagovat

business loans
<a href="https://paydayllae.com/">best online payday loans</a>
fast cash personal loans
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans online</a> ’

14 Muntrcelve Muntrcelve | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:19 | Reagovat

viagra from india
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a>
herbal alternative viagra
<a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a> ’

15 MbjmvkRoully MbjmvkRoully | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 3:40 | Reagovat

how much is viagra
http://vipnowed7.com/
viagra patent expiration
<a href="http://vipnowed7.com/">generic viagra</a>

16 MbjmvkRoully MbjmvkRoully | E-mail | Web | 7. prosince 2017 v 12:16 | Reagovat

viagra from india
http://vipnowed7.com/
buy viagra without prescription
<a href="http://vipnowed7.com/">viagra price</a>

17 MunbsDeendy MunbsDeendy | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 14:14 | Reagovat

can payday loans garnish your wages - http://paydayloans-online.us.com/
personal loans with bad credit <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans online no credit check</a> ’

18 Svesbsmusty Svesbsmusty | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 7:19 | Reagovat

emergency loans https://now24paydayloans.com/
payday loan brokers <a href=https://now24paydayloans.com/>cash advance now</a>

19 Gsdbcaginna Gsdbcaginna | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 3:29 | Reagovat

24 hour payday loans online
<a href="https://xxepayday.com/">cash advance america</a>
bad credit
<a href=https://xxepayday.com/>cash advance american express</a>

20 DbsdbJuinee DbsdbJuinee | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 15:05 | Reagovat

instant cash
<a href="https://cashadvancezqko.com/">best payday loans</a>
instant personal loan
<a href="https://cashadvancezqko.com/">pay day loan</a>

21 DndJuinee DndJuinee | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 11:36 | Reagovat

loans online fast approval
<a href="https://paydayvtulo.org/">bad credit loan</a>
cash check
<a href="https://paydayvtulo.org/">payday advance</a>

22 Zmsaginna Zmsaginna | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 10:52 | Reagovat

apply loan bad credit
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">cash advance american express</a>
unsecured personal loan
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>pay day loan</a>

23 DbsJuinee DbsJuinee | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 13:42 | Reagovat

cash now
<a href="https://payday-loans.us.org/">best payday loans</a>
personal loans bank
<a href="https://payday-loans.us.org/">easy loans</a>

24 Enmubiftem Enmubiftem | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 20:33 | Reagovat

viagra drug
<a href=http://fviagrajjj.com/>female viagra</a>
organic viagra buy now
<a href="http://fviagrajjj.com/">viagra cost</a>

25 MbsWhosy MbsWhosy | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 21:57 | Reagovat

when will viagra go generic
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online without prescription</a>
effects side viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">natural viagra</a> ’

26 OndcWhosy OndcWhosy | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 3:06 | Reagovat

low cost viagra
http://genericonlineviaqra.com/
buy brand name viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">generic viagra online</a> OK’

27 Ecfvbiftem Ecfvbiftem | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 5:55 | Reagovat

recreational viagra http://viasergeneric.com/  OK’

28 MhtDeendy MhtDeendy | E-mail | Web | 2. února 2018 v 2:52 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
apply for payday loans online <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance loans online</a>

29 Ldftrema Ldftrema | E-mail | Web | 10. února 2018 v 0:26 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra</a> viagra samples <a href=http://genericviaser.com/>viagra online</a> ok’

30 GbcJurgy GbcJurgy | E-mail | Web | 19. února 2018 v 17:38 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">payday loans online</a>
credit counselling <a href="https://loanonline.us.org/">loan online</a>
OK’

31 PplRoully PplRoully | E-mail | Web | 2. března 2018 v 19:01 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction exercises</a>
buy cheap generic viagra
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">buy viagra</a> OK’

32 Ffvcouck Ffvcouck | E-mail | Web | 3. března 2018 v 17:18 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">erectile dysfunction medicines</a>
buy brand viagra online
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>erectile dysfunction</a>  OK’

33 LmmRoully LmmRoully | E-mail | Web | 13. března 2018 v 22:16 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">buy viagra online</a>
viagra brand secure
<a href="http://viagracefo.com/">online viagra</a> OK’

34 Oklhymbop Oklhymbop | E-mail | Web | 18. března 2018 v 3:09 | Reagovat

prednisone 80 mg side effects
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
does methylprednisolone work better than prednisone
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone 10mg</a> OK’

35 Hnbtrush Hnbtrush | E-mail | Web | 29. března 2018 v 16:12 | Reagovat

female libido viagra
<a href=http://vigraviagra.com/>generic viagra</a>
viagra spam
<a href="http://vigraviagra.com/">viagra buy</a> OK’

36 Grvdiock Grvdiock | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 15:40 | Reagovat

They may become very thin. viagra brand sale <a href="http://viagraforsalebrc.com/">generic viagra for sale</a> brand viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra pills for sale</a>  These are called risk factors. OK’

37 bsrdiock bsrdiock | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 21:57 | Reagovat

buying viagra without prescription <a href="http://fviagrajjj.com/#">buying viagra in canada</a> viagra 100mg pills <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra in england</a> OK’

38 bgffarie bgffarie | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 4:37 | Reagovat

viagra stories <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra samples</a> generic viagra rx <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra oral</a> OK’

39 bsffarie bsffarie | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 3:07 | Reagovat

cheap generic viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap viagra online</a> how to get viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>generic viagra online</a>

40 dbatwits dbatwits | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 21:48 | Reagovat

natural viagra substitute <a href="http://download4os.com/#">buy brand viagra</a> viagra online <a href=http://download4os.com/#>buy cheap viagra online</a>

41 btddiock btddiock | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 15:09 | Reagovat

viagra generic <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">generic viagra</a> female libido viagra viagra online

42 mmkDeendy mmkDeendy | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 13:08 | Reagovat

home loans for bad credit <a href="https://ttsitworldwide.com/#">ohio payday loan legislation</a> check cashing loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans</a>

43 bsfpurRy bsfpurRy | E-mail | Web | 2. května 2018 v 15:40 | Reagovat

viagra patent expiration date <a href="http://viagrapfhze.com/#">prescription viagra</a> buy cheap viagra online <a href=http://viagrapfhze.com/#>brand name viagra</a>

44 vplscerse vplscerse | E-mail | Web | 8. května 2018 v 22:22 | Reagovat

viagra drug store <a href="http://canadiannowv.com/#">viagra before and after pictures</a> viagra online canadian pharmacy <a href="http://canadiannowv.com/#">safe generic viagra</a>

45 baatoonge baatoonge | E-mail | Web | 21. května 2018 v 6:01 | Reagovat

advance <a href="https://applygoleader.com/">payday loans</a> instant payday loans <a href="https://applygoleader.com/">cash loans</a>

46 bxvpurRy bxvpurRy | E-mail | Web | 5. června 2018 v 6:03 | Reagovat

cialis sale <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis without prescription</a> tadalafil cialis <a href=http://cialisoakdm.com/#>cialis canada</a>

47 sdbcoags sdbcoags | E-mail | Web | 6. června 2018 v 20:21 | Reagovat

no prescription cialis <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis canada</a> cialis pill <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis cost</a>

48 vadcoags vadcoags | E-mail | Web | 7. června 2018 v 0:27 | Reagovat

generic cialis online <a href="http://hitcialisosn.com/#">liquid tadalafil</a> cialis online no prescription <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis online no prescription</a>

49 bfipurRy bfipurRy | E-mail | Web | 8. června 2018 v 0:08 | Reagovat

viagra online no prescription <a href="http://viagraocns.com/#">cheap viagra online</a> viagra 50mg <a href=http://viagraocns.com/#>generic viagra rx</a>

50 pazlayew pazlayew | E-mail | Web | 8. června 2018 v 11:07 | Reagovat

viagra canada <a href="http://viagrapfhze.com/#">discount viagra</a> try viagra for free <a href=http://viagrapfhze.com/#>cheap generic viagra</a>

51 plocoags plocoags | E-mail | Web | 8. června 2018 v 14:50 | Reagovat

canadian pharmacy viagra <a href="http://menedkkr.com/#">viagra without prescription</a> cheap viagra uk <a href="http://menedkkr.com/#">generic viagra</a>

52 byncoags byncoags | E-mail | Web | 8. června 2018 v 18:30 | Reagovat

buy viagra now <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra price</a> viagra alternatives <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra for sale</a>

53 nfklayew nfklayew | E-mail | Web | 8. června 2018 v 23:03 | Reagovat

viagra online without prescription <a href="http://viagracefo.com/#">viagra samples</a> viagra prescription online <a href=http://viagracefo.com/#>viagra without prescription</a>

54 nfgpurRy nfgpurRy | E-mail | Web | 10. června 2018 v 14:13 | Reagovat

what is viagra <a href="http://mo-basta.org">viagra sample</a> viagra without prescription <a href=http://mo-basta.org>viagra sale</a>

55 xntcoags xntcoags | E-mail | Web | 10. června 2018 v 16:26 | Reagovat

cheap viagra pills <a href="https://movietrailershd.org ">viagra generic</a> generic viagra <a href="https://movietrailershd.org">buy viagra online</a>

56 bdspurRy bdspurRy | E-mail | Web | 13. června 2018 v 0:24 | Reagovat

apple payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org">payday loan</a> bad credit car loan saving account payday loan student loan <a href=https://cashadvanceonline.us.org>best online payday loans</a>

57 jjjcoags jjjcoags | E-mail | Web | 15. června 2018 v 19:02 | Reagovat

loan <a href="https://payday-loans.us.org">payday loans</a> online bank account <a href="https://payday-loans.us.org">loans online</a>

58 mmzpurRy mmzpurRy | E-mail | Web | 18. června 2018 v 20:49 | Reagovat

viagra patent expiration date <a href="http://canadiannowv.com/">buy online viagra</a> viagra alternatives <a href=http://canadiannowv.com>viagra jelly</a>

59 rbspurRy rbspurRy | E-mail | Web | 28. června 2018 v 11:38 | Reagovat

tadalafil tablets <a href="http://hopcialisraj.com/">cialis coupon</a> cialis 20mg <a href=http://hopcialisraj.com/>tadalafil best price</a>

60 dhcpurRy dhcpurRy | E-mail | Web | 4. července 2018 v 15:35 | Reagovat

how does viagra work <a href="http://viagapharmaked.com/">viagra generic</a> buy viagra new york <a href=http://viagapharmaked.com/>generic viagra names</a>

61 nukGroff nukGroff | E-mail | Web | 14. července 2018 v 18:43 | Reagovat

viagra samples <a href="http://loviagraosn.com/#viagra generic"> viagra online</a> lowest viagra price <a href="http://loviagraosn.com/#buy">viagra</a>

62 nbsCaugs nbsCaugs | E-mail | Web | 16. července 2018 v 4:17 | Reagovat

order viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/#viagra generic"> viagra</a> generic viagra sildenafil <a href=http://genericonlineviaqra.com/#generic>viagra</a>

63 fnvGroff fnvGroff | E-mail | Web | 20. července 2018 v 16:09 | Reagovat

cialis online no prescription <a href="http://cialisovnnc.com/#">liquid tadalafil</a> cialis 10mg <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil cialis</a>

64 bgvGroff bgvGroff | E-mail | Web | 29. července 2018 v 13:36 | Reagovat

tadalafil liquid <a href="https://authenticknicksstore.com/#">cialis reviews</a> tadalafil reviews <a href="https://authenticknicksstore.com/#">cialis prescription</a>

65 bfdCaugs bfdCaugs | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 22:41 | Reagovat

viagra information <a href="http://mo-basta.org/">buying viagra</a> natural viagra substitutes <a href=http://mo-basta.org/>viagra cost</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama