Jazyk a řeč, jazykověda a její disciplíny

7. března 2010 v 15:43 |  Jazyk
Jazyk = znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy. Věda, která studuje jazyk, se nazývá lingvistika.
Jiné definice jazyka:
  • znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy
  • nástroj, který lidé používají pro vyjádření svých představ reality a pro jejich následné sdělení jiným lidem
  • systém významů sdílený lidmi
  • soubor gramaticky správných vyjádření (tj. slova, věty apod.)
  • v širším významu i další kódovací nebo dorozumívací systémy, například jazyk neslyšících (znakový jazyk), programovací jazyk, zvukové projevy zvířat apod.
Řeč = Lingvistika rozlišuje jazyk jako systém a řeč nebo řečové akty jako aktuální použití této kompetence. Ve všech jazycích rozeznáváme podobné složky či vrstvy (např. vrstvu fonetickou, lexikální, gramatickou a stylovou) a i vztah mezi jazykem a řečí je u všech podobný. Každý řečový akt se děje v určitém jazyce, který se jeho uživatel musel naučit; může být mluvený (akustický - promluva) nebo může být vyjádřen písmem jako text a neslyšící užívají vizuální znakovou řeč. Studiem jazyka vůbec se zabývá obecná lingvistika, studiem řeči mnohem mladší pragmatika a další obory.
Řeč je pouze člověku vlastní účelové jednání, jímž se sdělují a vyžadují myšlenky, pocity a přání, a to prostřednictvím kulturně daných symbolů a pravidel pro jejich řazení
Jazykověda = lingvistika; věda o jazyce a jeho užívání.
· Zvukovou stránku jazyka studují:
fonetika - nauka o artikulaci (tvoření) hlásek a jejich akustickém složení
fonologie - nauka o systému a funkci fonémů, v podstatě o významotvornosti hlásek
ortoepie - nauka o správné a kultivované výslovnosti
ortofonie = kodifikace ortoepie
ortografie - pravidla pravopisu
· Gramatiku (mluvnici) studují:
morfematika = nauka o morfémech, jejich stavbě, druzích, kombinačních schopnostech
morfologie - tvarosloví - nauka o slovních druzích, o vnitřní stavbě slov. tvarů
syntax (skladba) = nauka o stavbě vět a souvětí
· Lexikologii (nauku o slovní zásobě) studují:
etymologie = nauka o původu slov
onomastika = nauka o vlastních jménech
lexikografie = slovníkářství
toponomastika = nauka o místních jménech
· Sémantiku (nauku o významu slov) studují:
slovotvorba -(derivologie) nauka o tvoření slov
· Nauka o slohu = stylistika, tj. výběr a využití jazykových prostředků v jazykových projevech; o slohové výstavbě jazykových projevů; součástí je textová lingvistika, tj. nauka o výstavbě souvislých jazykových projevů.
· Nářečí studuje dialektologie.
· Nové obory jazykovědy - mnohdy mezioborové discipliny:
sociolingvistika - vztah jazyka a společnosti
psycholingvistika - vztah jaz. a psychic. procesů
aplikovaná lingvistika - matematická, počítačová
lingvodidaktika - metody jazykového vyučování
Způsob studia jazyka:
synchronní - studium v určitém konkrétním historickém období
diachronní - je zvolen historický přístup, jazyk je studován ve svém vývoji
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama