Česká poválečná próza

10. března 2010 v 23:40 |  Maturitní
Česká poválečná próza
Léta 1945-1948
Návrat k válečným prožitkům:
 • Jan Drda → za války pohádková dramata, která si po válce získala velkou oblibu: např. Hrátky s čertem, Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Němá barikáda - povídky; heroizuje postoj Čechů za okupace, např. povídky Pancéřová pěst, Včelař, Vyšší princip; první prozaické ztvárnění událostí 2. světové války (včetně heydrichiády, Pražského květnového povstání a osvobození) v české literatuře. Soubor je uvozen citátem z Halasovy básně Zpěv úzkosti: Třetí fronta, Včelař, Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Vesnická historie, Nenávist, Padlý beze jména, Pancéřová pěst, Zákeřník, Až vstanou mrtví, Němá barikáda
Julius Fučík - komunistický novinář a spisovatel.
Reportáž psaná na oprátce - vydala ji Gusta Fučíková na podzim 1945. Texty byly napsány ve vězení na Pankráci roku 1943 a propašovány ven. Jsou svědectvím o Fučíkově zatčení, výsleších a popravě (o autentičnosti textů se od 70. let množí pochybnosti, ale přesvědčivé důkazy nejsou).
(uk. viz http://literatura.kvalitne.cz/reportaz.htm) Nutno hodnotit objektivně - o r. 48kult JK - jeden z příkladů zneužití spisovatele soc. propagandou
 • Adolf Branald (1910-2008) čerpal z vlastních zkušeností železničáře během okupace.
Roku 1965 obdržel titul Zasloužilý umělec, v roce 1996 mu byla udělena Cena PEN klubu za celoživotní dílo.
Řada jeho děl byla zfilmována. Alfred Radok režíroval film Dědeček automobil (Radokovým asistentem, který si ve filmu i zahrál, byl Miloš Forman). Podle jeho knihy Vizita natočil režisér Karel Kachyňa dva filmy - Pozor, vizita! a Sestřičky.
Severní nádraží - Lazaretní vlak
Románová dilogie o velkém pražském nádraží za nacistické okupace a Květnového povstání.
Obě prózy obsahují po 9 číslovaných kapitolách. V 1. části dilogie se kapitoly soustřeďují většinou ke klíčovým momentům doby (září 1938, březen 1939, 17. listopad 1939, atentát na Heydricha atd.), v druhé části je děj ohraničen 5. a 9. květnem 1945. Spojujícím prvkem, "hrdinou" obou románů je samotné Severní nádraží → živoucí organismus fungující (nebo také vypovídající poslušnost) díky sehranému kolektivu českých zaměstnanců. Zatímco v Severním nádraží jsou kronikářsky zaznamenávány postupné změny ve vztazích mezi železničáři a dosazenými německými úředníky, v Lazaretním vlaku válečná epizoda v historii Severního vrcholí dramatickým střetnutím jeho obránců s ustupujícími okupačními jednotkami a s vojáky z nemocničních vagonů odstavených uvnitř nádraží. K obětem války přibude na samém jejím konci čtyřicet povstalců, popravených na rozkaz esesáka Kaubische. Relativně největší pozornost věnuje autor postavě přednosty Jaromíra Babánka. Babánek se jako pedantický úředník těžko smiřuje se sabotážemi a poškozováním drážního inventáře, časem se však přece jen zapojí do činnosti odbojové organizace, v níž má hlavní slovo energický průvodčí Hlaváč. Z početné galerie železničářů a povstalců (dozorčí Belza, dopravní náměstek Lerous, hradlař Vejr, výpravčí Kolda a mnoho dalších) vystupují do popředí jako výraznější individuality jen nemnozí (např. inspektor Fíc, který odboji hodně pomůže, třebaže je to člověk slabý a bojácný; nebo hubatý, ale obětavý doktor Vošahlík). Zřetelněji jsou odlišeni němečtí úředníci a důstojníci (bývalý hudební kritik Rahmke, milovník statistik Pracht, fanatický velitel lazaretního vlaku Roderich, zohavený letec Möbus aj.) a také kolaborant Macura, Babánkův nástupce ve funkci přednosty, který se teprve ke konci války marně pokouší vylepšit si pověst. Rámcovou funkci (viz např. Dekameron) plní v dilogii postavy vrátného Mikoláška, znalce historie nádraží, a jeho synovce Standy Trubače, který na Severní přichází po záboru Sudet z Moldavy a po osvobození se tam opět vrací.
Branald jako spisovatel reportérského typu si více než fantazie cení reality, autentičnosti faktů a jednotlivin, osobního poznání a očitého svědectví. V jeho objektivním a věcném záznamu dění se obráží znalost zobrazovaného prostředí a detailů železničářské práce: Branald sám sloužil v letech 1936-52 u železnice a za války působil na pražském Masarykově nádraží. Převažující realistický popis, v er-formě s minimálním rozestupem mezi subjektem autora a subjektem vypravěče (v 1. osobě jsou podány jen Babánkovy promluvy, uvádějící každou z kapitol), v kompozici řadící paralelně vedle sebe výjevy spjaté nikoli příčinně, nýbrž prostorově (s výjimkou několika scén z Německa je dějištěm dilogie takřka výhradně prostor nádraží a přilehlých ulic) a v hojném využití železničářského slangu. - K formě kolektivního románu bez ústředního hrdiny vedlo Branalda vedle reportérských sklonů i jeho pojetí odboje a povstání: chápe jako aktivity spojující lidi různé sociální příslušnosti i politických názorů a zároveň (s jistou dávkou dobového utopismu) jako předobraz poválečné součinnosti všech vrstev národa na obnově zničených hodnot. V jednání postav nevyzvedává politické motivy (s výjimkou komunisty Hlaváče jsou železničáři vesměs politicky indiferentní), ale motivy obecně lidské, a zejména pracovní, profesní. Profesionální soudržnost a čest lidí od dráhy jsou hlavními sjednocujícími momenty odboje na Severním. Pro Babánka je válka především porušením řádu v jemu svěřeném výseku světa. Řadoví zaměstnanci sice literu železničních předpisů nectí tak striktně, ale i pro ně je nádraží čímsi nadosobně závazným, ba mateřským. Proto se také dilogie uzavírá obrazem obnoveného provozu nádraží a prvního vlaku, který odtud po válce vyjíždí.
· Miloš Václav Kratochvíl - jeden z nejlepších autorů historických románů: Král obléká halenu (o Václavu IV.), Život Jana Ámose, Evropa tančila valčík (předválečné Rakousko), Evropa v zákopech (1. svět. válka)
Únor 1948-polovina 50. let
Prosazuje se socialistický realismus, jehož základním projevem je budovatelský román, podrobně popisuje pracovní prostředí, řeší výrobní problémy, schematicky rozděluje charaktery postav (zastánce politiky KSČ je vždy mravný, pozitivní hrdina, zastánce opačných názorů je padouch, kulak, buržoazní živel nebo rozkolísaný intelektuál), zabývá se motivy třídních bojů, sabotáží, osídlování pohraničí, budování socialistického průmyslu, združstevňování vesnice.
Budovatelské romány:
 • Václav Řezáč: Nástup, Bitva
vlastním jménem Václav Voňavka, byl předním českým prozaikem a publicistou. Psal knihy pro mládež i psychologické romány. Z chudých poměrů, neshody s otčímem. Začal literárně publikovat od konce 20. let. Po 2. světové válce působil v Čs. státním filmu. Společně s Janem Drdou udávají směr nové levicové linii české literární tvorby. Dnes je VŘ považován za klasika socialistické literatury. V dobách mezi oběma válkami a během nacistické okupace patřil Václav Řezáč k přívržencům introspektivního psychologického pohledu. Ve své tvorbě pozorně vnímal podněty moderní prózy a citlivě na ně reagoval. Přitom si zachovával svou osobitost a zvláštnost. Dětství ovlivnilo pocitovou sféru Řezáčových románů. Jeho vnímání bylo ovlivněno představou nepřekonatelných sociálních přehrad, vyvržeností a nekonečné bídy. Nejvlastnějším Řezáčovým projevem byl román i povídky (souborně v 1956 Tváří v tvář). Řezáč je prozaik, racionalista, své estetické zásady si ujasňoval v divadelní kritice a úvahách o spisovatelské práci (O pravdě umění a pravdě života), jeho psychologické romány se přímo nebo nepřímo dotýkají tématu umění a umělecké tvorby. Svoje poslání spatřoval v hledání řádu schovaném v nahodilostech. Proto svá díla tvořil jako stavbu s různými paralelami, staví na konfrontaci jedince s okolím, dramaticky rozvíjí děj.
Psychologické romány Černé světlo (1939), Svědek (1942), Rozhraní (1944) → vrcholné Řezáčovo dílo psychologické tvorby. Hrdinové: neúspěšný spisovatel Jindřich August a vynikající herec Vilém Haba. Zatímco Jindřich se vyznačuje osamělostí a trapnou každodenností, Vilém lehce dosahuje úspěchu: paradoxní vyznění. Osudový smolař Jindřich nachází díky trpělivé práci cestu k úspěchu, herec Vilém, který dosud nemusel řešit žádné překážky, podléhá na vrcholu své kariéry vnitřní krizi.
Budovatelské romány: po Únoru 1948 se Václav Řezáč ve svých socialistických románech zaměřil na poválečný politický vývoj, zvláště pak na osidlování pohraničí: Nástup (1951), hlavní hrdina románu Jiří Bagár byl vyslán do pohraničí, kde se brzy dostává do střetu s místními Němci. Ti se snaží všechen majetek a dobytek dostat do Německa. Němci jsou odsunuti a v kraji nastává nový pořádek. Bitva (1954) román zobrazuje boj mezi prokomunistickými a antikomunistickými silami o pohraničí. Píseň o věrnosti a zradě - poslední Řezáčovo dílo
Jan Otčenášek: Plným krokem
Tomáš Svatopluk: Bez šéfa, Botostroj (o Baťovi)
Josef Sekera: Děti z hliněné vesnice (problém Romů na Slovensku)
Antonín Zápotocký: Rudá záře nad Kladnem
Historická próza:
 • František Kubka: Karlštejnské vigilie - dílo podobné Dekameronu - Karel IV. si povídá s přáteli (významnými osobnostmi), Palečkův úsměv - dvoudílný román z prostředí 15. století, vystupuje postava Jiřího z Poděbrad
Nejvýznamnější autoři:
· Jiří Weil, autor židovského původu, ve válce odmítl nastoupit do transportu, skrýval se, předstíral sebevraždu → v románu s autobiografickými prvky Život s hvězdou, 1949 (Josef Roubíček): Po vydání byl tento román označen oficiální kritikou (včetně Weilova přítele Fučíka) za oslavu zbabělosti (dílo dekadentní). Autor je vyloučen ze Svazu spisovatelů, nepublikuje až do roku 1957; Moskva - hranice - popsal své zkušenosti ze stalinského Ruska 30. let, a proto byl vyloučen z KSČ. Velmi významná je i jeho překladatelská činnost, jako první do češtiny přeložil díla mnoha ruských klasiků (např. Vladimír Majakovskij, Boris Pasternak, Maxim Gorkij…); Na střeše je Mendelssohn - utrpení Židů za války
 • Jan Otčenášek
Občan Brych - hlavní hrdina je intelektuál, který se po 1948 rozhodne opustit republiku, ale těsně před hranicemi se vrací, neboť "pochopí, kde je jeho místo".
Romeo, Julie a tma: o lásce českého chlapce a židovské dívky za okupace
 • Norbert Frýd
Žid, vězněný v Terezíně, Osvětimi a Dachau.
Krabice živých - popsal spoustu vlastních zkušeností a zážitků z koncentračních táborů. Zabývá se třemi skupinami lidí: esesáci (většinou sadisté), prominenti (nejsou političtí vězni, ale vrazi a zloději, kteří mají v táboře různé funkce) a vězni (političtí, pro něž je symbolem naděje krabice živých = kartotéka dosud žijících vězňů).
 • Jiří Mucha
Tvůrce psychologické prózy, syn malíře Alfonse Muchy. R. 1951 byl zatčen jako příslušník západního odboje (byl za války důstojníkem letectva RAF v Anglii) a vězněn do r. 1955
Oheň proti ohni - kniha reportáží, vrací se k válečné tématice, Spálená setba - psychologický román, Válka pokračuje - román o československé armádě na západě, Kankán se svatozáří - životopis otce, scénář: Král Králů (J. Sovák, J. Bohdalová, režie M. Frič: občan Československé socialistické republiky stane králem ropného království… viz CSFD - zajímavé komentáře i recenze)
Představitelé prózy 2. pol. 50. a 60. let
· Ludvík Aškenazy - autor hravých a humorných próz. Za 2. světové války byl v SSSR, od 1942 jako příslušník československé vojenské jednotky, po 1945 pracoval v rozhlase. Po r. 1968 emigroval do SRN, pak do Itálie. Píše knihy čapkovského charakteru. Od 1968 píše německy.
Jeho manželka: Dcera H. Manna (Profesor Neřád)
Dětské etudy, Milenci z bedny, Psí život
 • Arnošt Lustig
Autor židovského původu → židovská problematika se prolíná celým jeho dílem: Zabývá se tragickým osudem Židů a holocaustem i vlastními zážitky z koncentračních táborů. Ve svých prózách i s odstupem padesáti let hledá AL smysl lidství a podstatu lidského bytí. Lustigovo dílo je i ve světě vysoce ceněno jako jeden z nejpůsobivějších obrazů holocaustu. Od šestnácti let (1942) pobýval v koncentračních táborech, roku 1945 uprchl z transportu smrti (do Dachau), skrýval se. Po válce pracoval v Izraeli jako zpravodaj, pak v rozhlase, novinách a filmu. Po r. 1968 emigroval, dnes přednáší na univerzitě ve Washingtonu. Podílel se na tvorbě "oskarového" filmu Obchod na Korze. Za scénář k dokumentu Precious Legacy získal cenu EMMY (1985)
Noc a naděje
Démanty noci - soubor povídek; hlavními postavami jsou staří lidé a děti, bezbranní hrdinové, ocitající se v situacích, ve kterých byla vystavena zkoušce jejich základní lidská kvalita - mravní svědomí. To vyráží na povrch v kritických chvílích, kdy překonávají pud sebezáchovy a strach o vlastní život, ponižování a mučení v koncentračních táborech; dělají věci, které by za "normálních okolností" neudělali.
Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou - jedna z nejlepších povídek. Klam a iluze jsou prostředky ďábelské hry, jakou kat (nacisté) hraje se svými obětmi: bohatí Židé obětují své majetky pro záchranu holého života. Zbytečně…. Mladá židovská dívka tuto hru prohlédne a sáhne k zoufalé mstě (zastřelí nacistu) a všichni Židé jsou zabiti. Modlitba pro KH zazní dvakrát: při jejím sňatku a po její smrti:
Pan Bedřich Brenske se díval na své dílo, jak bylo úhledně zachyceno. Mezitím nechal svého adjutanta otevřít okno a uslyšel z blízké sušárny rabína Dajema z Lodže, jak úpěnlivě a přitom nepochybně pěkně zpíval. Usmál se zamyšleně a řekl: "Pro ně je to přirozené a pro nás je to šílené. Anebo obráceně?" Ale odpověď si na to nedal. A rabín Dajem z Lodže začal hladit Kateřinu Horovitzovou po vlasech, jako už jednou, a po tvářích. Říkal jí stále:
"Ty má maličká, ty má něžná, ty má statečná. Pochváleno budiž tvoje jméno, dříve než jméno boží. Ty má kurážná, ty má bojující. Stokrát budiž pochváleno tvoje jméno."
A pak se díval, jak hořelo její tělo, zbaveno předtím vlasů, a říkal vše znova ve svém zpěvu, kterému pan Bedřich Brenske ani jeho adjutant a ostatní nerozuměli. "Stokrát kurážná, stokrát dobrá, tisíckrát spravedlivá, tisíckrát krásná."
Dita Saxová - psychologická próza z poválečného období o skupině židovských dívek, které přežily holocaust a žijí v pražském internátě pro židovskou mládež → vykreslena řada charakterů, Dita všechny přesahuje schopnostmi, citem a ambicemi. Cítí rozpor mezi proklamovanými ideály a skutečností, odchází do Švýcarska, ale tam si připadá vykořeněná, obklopená citovou prázdnotou, proto spáchá sebevraždu.
· Karel Michal (1932-1984), vlastním jménem Pavel Buksa, někdejší geometr, správce jízdárny, nedostudovaný medik, filmový scenárista a posrpnový exulant (který v exilu, ve Švýcarsku, nedokázal žít a zemřel v necelých 52 letech)
Pozoruhodné dílo: svérázná detektivka Krok stranou, sbírka hořce humoristických povídek o strašidlech a jiných nadpřirozených jevech v každodenní skutečnosti Bubáci pro všední den (Jak Pupenec ke štěstí přišel → zfilmováno pod názvem Bílá paní, rež. Podskalský), tragická groteska o české paličatosti Čest a sláva, novela o podivných cestách spravedlnosti Gypsová dáma i svazeček apokryfních příběhů Rodný kraj.
 • Jan Procházka
1968-1969 místopředseda Svazu spisovatelů, za svou činnost byl pronásledován, vystaven tlaku sdělovacích prostředků i StB, tomuto tlaku podlehl a r. 1971 umírá. Je autorem scénáře k filmům Trápení a Už zase skáču přes kaluže. Literatuře se věnují i jeho dvě dcery Lenka / Smolná kniha/a Iva
Zelené obzory - román o poválečném vývoji, Přestřelka - román o pohraničnících a pronásledování "narušitelů hranic", Svatá noc - novela o osudu bývalé jeptišky, která se v 50. letech po zrušení klášterů vrací do vesnice, kde probíhá kolektivizace (zfilmováno, v hl. roli Jana Brejchová), Kočár do Vídně - povídka, setkání české ženy a raněného německého vojáka, absurdnost války (film s I. Janžurovou a J. Hanzlíkem), Ucho - povídka, vyšla posmrtně. Jde o groteskní příběh o strachu před tajnou policií. Dílo je namířeno proti praktikám komunistické tajné bezpečnosti, která sleduje a odposlouchává i nejvyšší stranické špičky pod známým heslem "Důvěřuj, ale prověřuj!". Na vládní recepci se náměstek ministra Ludvík dozvídá, že jeho ministr byl zatčen. Po návratu domů vypukne hádka s manželkou, přitom zjistí, že mají všude v bytě nainstalovaná "ucha". Propadnou panice a čekají, že Ludvík bude každou chvíli zatčen. Připraví si věci do vězení, ale když zazvoní telefon, dozví se, že byl jmenován ministrem - proto, že tajná policie má o něm informace, a bude tedy snadno ovladatelný. Jan Procházka napsal podle povídky i scénář ke stejnojmennému filmu Karla Kachyni (v hlavních rolích R. Brzobohatý, J. Bohdalová, viz http://www.csfd.cz/film/4983-ucho/)
 • Ladislav Mňačko
Spory o to, jestli je slovenský nebo český spisovatel. Narodil se ve Valašských Kloboukách, velkou část života strávil v emigraci. Po roce 1989 žil na Slovensku, po rozdělení republiky se rozhodl strávit zbytek života v Praze, ale r. 1994 zemřel. Byl reportérem Rudého práva a Pravdy, 1948 dopisovatel v Palestině, pak zpravodaj z vietnamské války, po 1968 více než 20 let v Rakousku. Jeden z nejvýznamnějších československých spisovatelů (třetí nejpřekládanější), jeho dílo vyšlo ve třiceti světových jazycích.
Smrt si říká Engelchen - pohled na "partyzánskou" tematiku z "člověčí stránky". Kolik lidí zaplatilo za to, že pomáhali partyzánům - tragédie obce Ploština na Zlínsku. Druhý problém je příběh židovské dívky, která se dá k Němcům, aby se zachránila a mohla pomáhat partyzánům, po válce ale spáchá sebevraždu… Engelchen je německý velitel, který partyzány pronásleduje (film, hl. role Jan Kačer, režie J.. Kádr, E. Klos; viz http://www.csfd.cz/film/5002-smrt-si-rika-engelchen); Opožděné reportáže - atmosféra 50. let; Jak chutná moc - román, patří k nejslavnějším politickým pamfletům: devastující dopad "moci" - ovládání životy druhých na původně charakterově pevného člověka… Gigant - poslední dílo, vtipná a parodická utopie. Příběh obyčejného dělníka, který se stal stranickým funkcionářem; reportáže (Kde končia prašné cesty, 1963; U2 se nevrací, 1960…)
 • Iva Hercíková
Píše dívčí a ženskou literaturu, 1986 emigrovala. Pět holek na krku - problematika dospívání (zfilmováno: E. Schorm), Pavouk, který kulhal - psychologický horor, Lékař duší a zvířat - román o problémech zvěrolékaře se ženami
http://www.lidovky.cz/ln_kultura.asp?c=A070131_085150_ln_kultura_fho
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (210)
Zobrazit starší komentáře

201 Aaronker Aaronker | E-mail | Web | Včera v 5:47 | Reagovat

wh0cd446714 <a href=http://propeciabestprices.us.com/>propecia generic price</a>

202 HerbertWew HerbertWew | E-mail | Web | Včera v 9:08 | Reagovat

Exclusive essay creating roadmap, useful tips for college students

http://garage-nessi.ch/essay-writing-service/own-essay-article-writing-roadmap-useful-tips-for/

203 arrani arrani | E-mail | Web | Včera v 18:10 | Reagovat

payday loans midland tx
<a href=http://www.pay2daymyloans.com/#>payday loans online</a>
emergency loan
<a href="http://www.pay2daymyloans.com/#">cash advance</a>

204 Aaronker Aaronker | E-mail | Web | Včera v 22:29 | Reagovat

wh0cd446714 <a href=http://prozacmedication.us.com/>10 mg prozac</a>

205 Onedgew Onedgew | E-mail | Web | Včera v 23:40 | Reagovat

canada cialis online pharmacy
<a href=http://www.cialisgenchx.com/#>buy generic cialis online</a>
online cialis no prescription
<a href="http://www.cialisgenchx.com/#">buy cialis</a>

206 absofs absofs | E-mail | Web | Dnes v 0:40 | Reagovat

cialis or viagra
<a href=http://buyviagrtdaonline.com/#>buy viagra online</a>
100mg viagra price
<a href="http://buyviagrtdaonline.com/#">buy generic viagra</a>

207 ignine ignine | E-mail | Web | Dnes v 0:40 | Reagovat

compare cialis generic viagra
<a href=http://www.cialisdfrxt.com/#>cialis online</a>
buy cialis online mastercard
<a href="http://www.cialisdfrxt.com/#">buy generic cialis</a>

208 Larryfob Larryfob | E-mail | Dnes v 5:18 | Reagovat

<a href=http://droid-mod.ru/user/tiowebcaheal1984/>wifiwirelesscameras.com</a>

209 bransaws bransaws | E-mail | Web | Dnes v 13:41 | Reagovat

generic cialis works
<a href=http://www.cialisdfrxt.com/#>cialis</a>
and what cialis pills look like
<a href="http://www.cialisdfrxt.com/#">buy generic cialis</a>

210 Bennychums Bennychums | E-mail | Web | Dnes v 17:17 | Reagovat

wh0cd640761 <a href=http://buybuspar.us.org/>buspar by mail</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama