Nejstarší písemnictví

17. února 2010 v 23:55 |  První (4) / Třetí (6)
Nejstarší písemnictví
Evropská kulturní a literární tradice má dva zdroje: kultury antické a kultury židovsko-křesťanské, nezpochybnitelný je vliv kultury starověkého Orientu.
První slovesné projevy s určitou uměleckou hodnotou: obřadní texty (magické průpovědi, zaříkávadla a zaklínadla), z kterých se postupně vyčlenily obřady rodinné, doprovázené lyrickými písněmi - ukolébavkami, svatebními a pohřebními písněmi.
Jiným druhem ústního slovesného umění byly pranostiky (vycházejí ze zkušenosti s počasím), pořekadla (z poznání lidského chování, života společnosti) a přísloví (obecně přijímané mravní zásady). Mýty (texty posvátného charakteru): představy lidí o vzniku světa. Písmo: Sumerové v 4. tisíciletí př. n. l. - jejich texty sloužily náboženským a praktickým účelům (soubory modliteb, mravní naučení, hymny na oslavu bohů, obřadní písně, úřední a hospodářské záznamy).
1. Mezopotámie
První známé písmo → obyvatelé starověké Mezopotámie Sumerové → klínové. Jeden druh (písmo Chetitů) rozluštil poč. 20. st. český vědec Bedřich Hrozný (1879-1952). První známou literární památkou: Epos o Gilgamešovi ze 3. tis. př. n. l.: cyklus epických básní volně spjatých postavou mytického krále Gilgameše, bájného vládce města Uruk. Řeší hluboké životní problémy: nalezení tajemství věčného života. Některé epizody (stvoření světa a člověka, potopa světa) byly převzaty (upravené podobě) do bible. V češtině: převyprávěno Vojtěchem Zamarovským.
2. Egypt
Hieroglyfické písmo rozluštil Jean Francois Champollion r. 1822. První písemné památky už od 4. tis. na stěnách chrámů, v pyramidách → texty pyramid (záznamy o stavbě, o osobě, které byla určena) nebo knihy mrtvých. Nejužívanějším materiálem na psaní se stal papyrus (památky rázu naučného, milostného, zábavného).
Vlastní životopis Sinuhetův z 20. st. př. n. l. (Insp. Mika Waltari k napsání románu Egypťan Sinuhet.)
Achnatonův Hymnus na slunce ze 14. st. př. n. l. je dílem faraona a náboženského reformátora Amenhotepa IV. - Achnatona. Lyrický
Od dobytí Egypta (4. st. př. n. l.) Alexandrem Velikým založení Alexandrie se toto město stává na celá staletí střediskem helénistické kultury.
3. Hebrejské písemnictví
Spojuje (již zaniklé) civilizace Předního východu a Evropu.
Hebrejská bible vznikala od 12. do 2. st. př. n. l. a je psána hebrejsky a aramejsky. Židovská náboženská obec texty kanonizovala = pojala je jako zákon, jako pravidla náboženské víry a morálky. Křesťanská církev učinila tyto texty v podobě Starého zákona součástí křesťanské bible. Starý zákon shrnuje židovskou historickou a náboženskou tradici → je to soubor historických, liturgických, právnických a literárních textů, odrážejících duchovní život Palestiny od nejstarších dob do počátku křesťanství. Nejstarší rukopisy Starého zákona byly nalezeny v Kumránu, v jeskyních u Mrtvého moře r. 1947. Měly tvar svitků a pocházejí z období od 4. st. př. n. l. do r. 68 n. l. (rok potlačení žid.povstání Římany).
Části Starého zákona :
Pět knih Mojžíšových, Pentateuch/Tóra :
1. Genesis (stvoření světa a člověka, vyhnání Adama a Evy z ráje, zavraždění Ábela Kainem, potopa světa, Noemova archa…)
2. Exodus (útěk Židů z Egypta, desatero přikázání)
3. Leviticus, 4. Numeri, 5. Deuteronomium: obsahují Mojžíšovy promluvy, naučení během cesty do "zaslíbené země". Tóra je základní text žid. náboženství předčítaný při obřadech v žid. synagogách.
Knihy proroků: dějiny Izraele: knihy Jozue, Soudců, dvě knihy Samuelovy; výroky proroků - Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela, Daniela, Dvanáct proroků
Svaté spisy:
  • Žalmy → autorem je údajně král David z 1. pol. 10. st. př. n. l.
  • Jób → příběh muže, kterého Bůh podrobil těžkým zkouškám
  • Přísloví
  • Pět svitků → Píseň písní (Šalamounova píseň - jedna z nejkrásnějších milostných skladeb světové literatury), Rút, Kazatel, Jeremiášův pláč, Ester. I Přísloví a Kazatel jsou připisovány králi Šalamounovi, synovi krále Davida.
  • Kniha Danielova s mystickým zjevením - apokalypsou
  • Dvě knihy Makabejských - historie židovského povstání proti hrůzovládě syrského krále Antiocha IV.
Druhým základním dílem judaismu je Talmud = náboženské poučky a jejich výklad
Nový zákon vznikal v 1. a 2. stol. n. l., byl sepsán v řečtině a představuje hlavní pramen křesťanského náboženství.
4 evangelia (Markovo, Matoušovo, Janovo a Lukášovo.
O Ježíši existují svědectví i v historických dílech (např. u Josepha Flavia, Tacita, Plinia Mladšího).
Skutky apoštolů - osudy Ježíšových učedníků
Epištoly - 21 apoštolských listů sepsaných Pavlem, Jakubem, Petrem, Janem a Judou (základy křesťanského náboženství, filozofie a mravouky, např. List Římanům od Pavla z Tarsu)
Zjevení sv.Jana neboli Apokalypsa: předpovídá budoucnost křesť. církve, konec světa a poslední soud.
Literatura celá staletí čerpá z Bible inspiraci: 19.-20. století např. : H. Sienkiewicz - Quo vadis?, T. Mann - Josef a bratři jeho, N. Kazantzakis - Kristus znovu ukřižovaný, M. Bulgakov - Mistr a Markétka, J. Steinbeck - Na východ od ráje, F. Hrubín - Jobova noc, A. L. Webber a T. Rice - Jesus Christ Superstar atd.
Překlady Bible : Velký význam mělo přeložení Srarého zákona do latiny kolem r. 400 sv. Jeronýmem - Vulgáta. V přibližně stejné době přeložil biskup Wulfila bibli do vizigótštiny - jeho rukopis vyšel ve skvostné úpravě kolem r. 500 pod názvem Codex argenteus (ve sbírkách císaře Rudolfa II., za 30leté války byl ukraden z Prahy Švédy a dnes je uložen v univerzitní knihovně v Uppsale). V 9. stol.byly části bible přeloženy Konstantinem do staroslověnštiny a přineseny r. 863 na Velkou Moravu. Z 11.-12.st. máme první překlady části bible do češtiny, soustavně byla bible překládána za Václava IV. a Husovou zásluhou utvořen jeden celek. Nejstarší rukopisná česká bible byla Leskovicko-drážďanská z r. 1380. Shořela r. 1914 v Belgii, kam byla zapůjčena. Nejstarší zachovaný rukopis je Litoměřicko-třeboňská bible z poč. 15. st. Po vynálezu knihtisku vzniklo několik exemplářů, Jiří Melantrich z Aventýna tiskl tzv. melantrišky, nejvýznamnější tištěnou biblí se stala Bible kralická, kterou přeložili Jan Blahoslav a jeho žáci a vycházela v letech 1579-1593 v Kralicích na Moravě. Do němčiny přeložil bibli r. 1534 M. Luther.
4. Indie
Ve 2. tisíciletí př. Kr. → posvátné náboženské knihy - védy. Jejich nejvýznamnější součástí jsou hymny, např. Rgvéd oslavující přírodní bohy. Jazyk se nazývá védský. Teprve později vznikl sanskrt.
V sanskrtu jsou psány 2 rozsáhlé eposy vznikající od 4. st. př. Kr. do 4. st. po Kr. pod vlivem hinduismu: Máhábhárata = nejrozsáhlejší báseň na světě o bratrovražedném boji Bharatovců = souhrn staroindického vědění, filozofie,zákonů a morálky. Rámájana = epos o Rámovi a Sítě ve vyhnanství. Hrdinové překonávají nástrahy, nikoli však pověry a předsudky. Zvláštní ráz dodává eposu líčení exotické přírody, indická mytologie, zlidštěný svět zvířat. Jsou vyzdvihovány ideály hrdinské ctnosti, synovské oddanosti, ženiny věrnosti, její sebeobětování a postavení ve společnosti.
Od 5. st. př. Kr. → v Indii šíří buddhismus → zakladatelem je ind.princ Siddhárta Gautama (563-483 př. Kr.) zvaný Buddha (Probuzený), obsahem učení = označení cesty, jak překonat utrpení člověka a dosáhnout nirvány = stavu blaženosti duše.
3.-8. st. n. l. = "zlatý věk indické literatury". Tradici má indické drama: např. Hliněný vozíček - autor je asi král Šúdraka (3. nebo 4. st.). Básník Kálidása (4.-5. st.) je autor lyrické básně Oblak poslem lásky a hry Šakuntala.
Indické bajky převyprávěl Ivan Olbracht: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách.
5. Čína
Znakové písmo; filozofie: a) konfucianismus (5. st. př. Kr.) → Konfucius: podřízení jedince zájmům společnosti, ideál = je ušlechtilý člověk, osvícený vládce, proti násilí rozum a moc mravní síly, výsledkem je harmonická společnost. Nejstarší sbírka poezie s náměty zemědělské práce a lásky: Kniha písní je připisována Konfuciovi, ale její části vznikaly od 11. do 6. st. př. Kr. Obsahuje lidovou i umělou tvorbu. b) taoismus (4. st. př. Kr.) → je Lao-c'. Tao = cesta = nezávislý život v souladu s přírodou, nezasahovat do přirozeného běhu věcí.
V 1. st. po Kr. → do Číny buddhismus a značně ovlivňuje myšlení lidí i kulturu.
7.- poč. 10. stol. = "zlatý věk čínské literatury": Li Po (8. st.) → píše o víně, volnosti, přírodě; Tu Fu (8. st.) → subjektivní lyrik.
Ve 14. st. je položen základ vypravěčského románu (lidová vyprávění o zbojnících, např. Příběhy od jezerního břehu autora Š'Naj-ana).
6. Písemnictví perské
Nejstarší = náboženské texty ze 7. st. př. Kr. Avesta =modlitby, mýty, právnické texty, lyrické písně, připisována zakladateli staroperského náboženství Zarathuštrovi (7.- 6. st. př. Kr.)
7. Písemnictví japonské
Poezie: Sbírka deseti tisíc listů (2. pol. 8. st.).
Poč. 11. st. zde vznikl 1. román na světě Vyprávění o Gendžim, autorkou je dvorní dáma Murasaki.
Nejznámějším japonským básníkem je Bašó (1644-1694)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smithf9 Smithf9 | E-mail | Web | 22. května 2014 v 8:39 | Reagovat

Really great info can be found on site. dfgdbbfgakdcdkcc

2 Pharme939 Pharme939 | E-mail | Web | 23. května 2014 v 1:07 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://opxyiea2.com/yoyaoyo/1.html">cheap goods</a>

3 Pharmf880 Pharmf880 | E-mail | Web | 23. května 2014 v 1:10 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://opxyiea2.com/yoyaoyo/4.html

4 Pharmf456 Pharmf456 | E-mail | Web | 23. května 2014 v 1:11 | Reagovat

Very nice site!

5 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 25. května 2014 v 7:32 | Reagovat

Hello!

6 Smithg24 Smithg24 | E-mail | Web | 6. července 2014 v 13:40 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye ffcgdfaedadcbbfe

7 AntonPrive AntonPrive | E-mail | Web | 24. ledna 2017 v 19:08 | Reagovat

Viagra Without Prescription. buy accutane online forum Buy Viagra Jelly  <a href=http://uspapz.com>viagra</a> Fda Approved Canadian Pharmarcies Generic Finasteride Drugs Vente Sildenafil 50 Mg Order Diflucan Online Rx Drugs  <a href=http://frigra.com>Buy Cialis</a> Cost Of Cialis At Walmart Comprar Remedio Levitra Keflex Pulvules Cialis Mg Strength Prix Viagra En Pharmacie Best Place To Get Viagra Online  <a href=http://bs-meds.com>cialis</a> Where Can I Get Cyprohepadine Cytotec Achat Cialis Et Effets Secondaires Side Effects To Amoxicillin In Babies  <a href=http://exdrugs.com>viagra online</a> Elocon Mail Order Cheap Generic Viagra Soft Pills Gineric Viagra From Canada Viagra Tarif En Pharmacie Risultati Finasteride Propecia Generic Free Shipping Provera Find In Internet Shipped Ups  <a href=http://e4drugs.com>no prescription kamagra overnight</a> Terazosin Overdose Buy Effexor Quick Shipping

8 Asaramil Asaramil | E-mail | 18. května 2017 v 2:54 | Reagovat

domperidone 10mg breast milk <a href=http://penria35.tumblr.com>average cost of domperidone-penria35.tumblr.com</a> side effects of pantoprazole and domperidone tablets Reasuakr

9 Anomatedzui Anomatedzui | E-mail | 23. května 2017 v 2:43 | Reagovat

prescription pills for migraines <a href=http://tenze24.tumblr.com/#13020>tenze24-domperidone</a> which robitussin for pregnancy

10 Aguboboboh Aguboboboh | E-mail | 6. června 2017 v 19:23 | Reagovat

pramin tablets side effects <a href=http://tenze24.tumblr.com/#55285>tenze24.tumblr.com</a> protonix mechanism of action

11 Agukibisoc Agukibisoc | E-mail | 12. června 2017 v 0:43 | Reagovat

can you buy naproxen over the counter <a href=http://tenze24.tumblr.com/#86279>tenze24.tumblr.com</a> pharmacy plus coppell tx

12 Adakareyoj Adakareyoj | E-mail | 14. června 2017 v 3:50 | Reagovat

face cream for fairness <a href=http://tenze24.tumblr.com/#98064>domperidone-tenze24.tumblr</a> validation of hplc techniques for pharmaceutical analysis

13 Aiheridak Aiheridak | E-mail | 16. června 2017 v 7:48 | Reagovat

low milk supply at night <a href=http://tenze24.tumblr.com/#61409>where can i buy domperidone</a> what is gerd symptoms

14 Ahaheyoyut Ahaheyoyut | E-mail | 18. června 2017 v 11:32 | Reagovat

acid reflux in babies causes <a href=http://tenze24.tumblr.com/#77439>tenze24-domperidone</a> do fenugreek pills increase milk supply

15 Ayoyatayay Ayoyatayay | E-mail | 20. června 2017 v 18:01 | Reagovat

grandpa powder and coke <a href=http://tenze24.tumblr.com/#71087>domperidone-tenze24.tumblr</a> natural breast enlargement for transgender

16 Asuzoburef Asuzoburef | E-mail | 22. června 2017 v 20:10 | Reagovat

medical name for hiccups <a href=http://tenze24.tumblr.com/#52689>domperidone-tenze24.tumblr</a> side effects of yohimbe

17 Agekitopec Agekitopec | E-mail | 24. června 2017 v 20:56 | Reagovat

need to stop snoring <a href=http://tenze24.tumblr.com/#12924>tenze24-domperidone</a> pantodac dsr side effects

18 Aepenunaz Aepenunaz | E-mail | 29. června 2017 v 1:30 | Reagovat

natural remedy for reflux in babies <a href=http://tenze24.tumblr.com/#46692>domperidone-tenze24.tumblr</a> list of schedules in drugs and cosmetics act

19 Aenaogia Aenaogia | E-mail | 1. července 2017 v 3:20 | Reagovat

anti nausea tablets uk <a href=http://tenze24.tumblr.com/#20911>domperidone-tenze24.tumblr</a> dhea brands in india

20 Anthonyflori Anthonyflori | E-mail | 18. července 2017 v 12:06 | Reagovat

essay writing contests online
<a href=http://writingservicestop.com/>custom research paper writers
</a> homework help science ks3
<a href="http://writingservicestop.com/">writers world essays gaetz phadke
</a> helping the disabled essay

21 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 22. července 2017 v 17:30 | Reagovat

teen with viagra hardon
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra user experiences

22 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 22. července 2017 v 18:17 | Reagovat

does viagra make you last longer
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
organic viagra

23 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 22. července 2017 v 19:08 | Reagovat

piadas de viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
get pregnant using viagra

24 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 22. července 2017 v 19:13 | Reagovat

is order viagra online illegal
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
buy online viagra brand name

25 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 22. července 2017 v 20:00 | Reagovat

death rate viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
c-ring viagra

26 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 22. července 2017 v 20:05 | Reagovat

q buy viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
viagra for women 2010

27 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 0:20 | Reagovat

does viagra work on premature ejaculation
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
female viagra does

28 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 0:20 | Reagovat

viagra pakistan
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra pages search edinburgh find

29 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 0:23 | Reagovat

viagra mg
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
shelf life for viagra

30 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 0:26 | Reagovat

viagra billig
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra super active canada
</a>
viagra compare levitra

31 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 1:14 | Reagovat

buy levitra online viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonrix</a>
buying viagra in new york

32 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 2:07 | Reagovat

order viagra here
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
canadian parmacy viagra 100mg

33 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 2:08 | Reagovat

questions and answers about viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>гѓ›гѓјгѓ гѓљгѓјг‚ё
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra manufacturer
</a>
250 mg viagra

34 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 2:13 | Reagovat

teens taking viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra to propecia side efffects

35 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 3:01 | Reagovat

viagra wall plate
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonrix</a>
viagra and xannax any dangers

36 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 3:02 | Reagovat

viagra internet sales
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
cialis vs levitra vs viagra

37 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 3:57 | Reagovat

search viagra viagra edinburgh pages
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
medications that interfere with viagra

38 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 4:01 | Reagovat

viagra babies
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
virtual viagra desktop emoticon

39 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 4:48 | Reagovat

viagra pros and cons
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra rapid tabs

40 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 5:48 | Reagovat

viagra brand on line
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
viagra sell

41 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 7:35 | Reagovat

naked viagra lohan
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
wallgreens viagra cost

42 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 8:27 | Reagovat

cialis viagra cocktail
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonrix</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
order viagra international

43 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 9:20 | Reagovat

audio viagra torrent
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
louisville commercial viagra

44 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 10:51 | Reagovat

edinburgh uk pages viagra find sites
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra embarrassing stories

45 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 10:51 | Reagovat

viagra boring edinburgh pages girl
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>view web page
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonrix</a>
what works like viagra

46 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 11:05 | Reagovat

does viagra require prescription
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
generic viagra meltabs drug

47 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 11:57 | Reagovat

viagra pill on line
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
edinburgh uk viagra find search pages

48 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 13:28 | Reagovat

sildenafil citrate generic viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy vega viagra in stockton ca
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
lowest price viagra brand

49 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 13:41 | Reagovat

buy generic viagra with paypal
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
generic viagra verses brand viagra

50 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 14:19 | Reagovat

viagra and posing trunks
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra what to know

51 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 14:34 | Reagovat

viagra for sale in northern california
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
does viagra help keep it up

52 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 16:20 | Reagovat

results of viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
buy viagra paypal

53 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 18:26 | Reagovat

viagra cialis levitra what's best
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
discount generic viagra blue pill

54 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 19:14 | Reagovat

experation date viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonrix</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
online viagra prescription

55 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 20:50 | Reagovat

personel accounts viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
find viagra edinburgh sites search pages

56 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 23:35 | Reagovat

the seven dwarfs and viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">seek natural herbal viagra products
</a>
viagra girls

57 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 23. července 2017 v 23:37 | Reagovat

canadian pharmacy viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra discount sales

58 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 2:22 | Reagovat

viagra corvette commercial
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
female women viagra

59 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 3:19 | Reagovat

submit a site viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cvs viagra
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra time

60 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 3:33 | Reagovat

viagra and ketoconazole interaction
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
viagra online no prescription needed

61 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 4:29 | Reagovat

keyword order viagra online
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
over the conter viagra

62 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 5:14 | Reagovat

buy viagra safley
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
miller firm viagra lawsuit

63 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 5:14 | Reagovat

can young people take viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra prescription image

64 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 5:19 | Reagovat

disscussion of gernic viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
canada drugs viagra without prescription

65 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 6:11 | Reagovat

female viagra for men
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra sale online a href

66 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 6:16 | Reagovat

viagra levitra safe sites
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">homepage
</a>
naturopathic viagra

67 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 6:23 | Reagovat

cheapest online price for generic viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
find viagra free sites online

68 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 7:09 | Reagovat

viagra buy uk
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>home
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
scary movie trailer viagra

69 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 9:07 | Reagovat

pics of genuine pfizer viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra cialis levitra chatrooms

70 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 10:06 | Reagovat

cheap viagra overnight delivery
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
viagra dosage

71 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 15:21 | Reagovat

viagra fast
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra pro online
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
cheap viagra search generic

72 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 24. července 2017 v 21:13 | Reagovat

cure premature ejaculation viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>quick forum readtopic viagra answer generated
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
best place to buy viagra online

73 Jasonrix Jasonrix | E-mail | 25. července 2017 v 0:49 | Reagovat

viagras powered by phpbb
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>url
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra and hemroids

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama