Latinská terminologie

10. února 2010 v 0:04 |  Jazyk
1. pád nominativ
1. stupeň pozitiv
2. pád genitiv
2. stupeň
3. pád dativ
3. stupeň superlativ
4. pád akuzativ
5. pád vokativ
6. pád lokál
7. pád instrumentál
A
abreviace zkracování
adjektivum přídavné jméno
adjektivum verbální / verbální adjektivum přídavné jméno slovesné
adjunkce přimykání
adverbiale příslovečné určení
adverbium příslovce
akcent přízvuk (slovní)
aktivum rod (slovesný) činný
akuzativ 4. pád
alternace střídání hlásek
anakolut
analogie
anglicismus
antonymum slovo významem protikladné
antroponymum podstatné jméno vlastní osobní
apelativum podstatné jméno obecné
apozice (I) přístavek
apozice (II) přistavování
apoziopeze neukončená výpověď
argot
argotismus
archaismus prostředek (jazykový) zastaralý
asimilace souhlásek spodoba souhlásek
asimilace znělosti spodoba znělosti
atrakce spodoba skladebná
atribut přívlastek
atribut verbální doplněk
augmentativum zveličené podstatné nebo přídavné jméno
automatizace zevšednění jazykového prostředku jeho častým užíváním v obvyklé podobě
B
bilingvismus dvojjazyčnost
brusičství purismus
C
citoslovce interjekce
citoslovce emocionální / emocionální citoslovce
citoslovce kontaktové / kontaktové citoslovce
citoslovce zvukomalebné / zvukomalebné citoslovce
čas budoucí / budoucí čas futurum
čas minulý / minulý čas préteritum
čas přítomný / přítomný čas prézens
čas relativní / relativní čas
časování konjugace
částice partikule
číslo dvojné / dvojné číslo duál
číslo jednotné / jednotné číslo singulár
číslo množné / množné číslo plurál
číslovka numerale [-rá-]
dativ 3. pád
deklinace skloňování
deminutivum slovo zdrobnělé
derivace odvozování
determinace určování
determinologizace přechod termínů do oblasti méně odborné i neodborné(pojem, parametr,počítač)
dialekt nářečí
dialektismus
dialog rozhovor
diftong dvojhláska
doplněk atribut verbální
duál číslo dvojné
dvojhláska diftong
E
elipsa věta neúplná věta eliptická
etymologie nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu
eufemismus pojmenování zjemňující
excerptum výpisek
F
femininum rod ženský
figura prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění
flexe ohýbání
fonetika nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek
fonologie nauka o zvukových prostředcích jazyka
formulář tiskopis
fráze klišé
frazém slovní obrat, úsloví, rčení, větný úsek otřelé slovní spojení, prázdné mluvení
frazeologie soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce; nauka o nich
futurum čas budoucí
G
genitiv 2. pád
gradace stupňování (II)
grafém grafický nebo písemný znak
H
homonymie stejné znění slov, přípon nebo koncovek různého významu
homonymie tvarová / tvarová homonymie
homonymum slovo souzvučné
hyperbola nadsázka
hyperkorektnost
hyperonymum slovo významem nadřazené
hypokoristikum mazlivý, důvěrný výraz, běžný v rodinném, důvěrném styku
hyponymum slovo významem podřazené
hypotaxe podřadnost
I
imperativ způsob rozkazovací
imperfektivum sloveso nedokonavé
indikativ způsob oznamovací
infinitiv
instrumentál 7. pád
interdialekt nadnářečí
interjekce citoslovce
internacionalismus
obecné jméno podstatné jméno obecné apelativum
podstatné jméno substantivum
podstatné jméno abstraktní abstraktum
podstatné jméno hromadné kolektivum
podstatné jméno konkrétní konkretum
podstatné jméno látkové
podstatné jméno pomnožné pluralia tantum
podstatné jméno slovesné substantivum verbální
podstatné jméno vlastní vlastní jméno proprium
podstatné jméno vlastní místní vlastní jméno místní toponymum
podstatné jméno vlastní osobní vlastní jméno osobní antroponymum
přídavné jméno adjektivum
přídavné jméno kvalitativní
přídavné jméno přivlastňovací posesivní
přídavné jméno slovesné adjektivum verbální
přídavné jméno zpodstatnělé / zpodstatnělé přídavné jméno adjektivum substantivizované
přechylování moce
K
gramatická kategorie mluvnická kategorie
kalk doslovný překlad
klišé fráze
koherence soudržnost (textu)
kolektivum podstatné jméno hromadné
kolize zápletka
komparace stupňování (I)
komparativ 2. stupeň
kompozice (slova) skládání (slova)
komunikát projev (jazykový)
kondicionál způsob podmiňovací
konektor prostředek navazovací
kongruence shoda
konjugace časování
konjunkce spojka
konsonant souhláska
konstrukce polovětná / polovětná konstrukce polopredikativní konstrukce
konstrukce slovesná / slovesná konstrukce konstrukce verbální
kontaminace vznik nového (zpravidla nesprávného) slova nebo časteji spojení mechanickým spojením, křížení dvou významově blízkých výrazů
konverze přeměna, změna, obrat
koordinace přiřaďování
krize (vyvrcholení děje)
L
lexém souhrnné označení všech tvarů téhož slova
lexikografie nauka o tvorbě slovníků
lexikologie nauka o slovní zásobě
líčení popis subjektivní
lokál 6. pád
M
majuskule písmeno velké
maskulinum rod mužský
metafora přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření
metonymie přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti
minuskule písmeno malé
modalita uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi
morfém nejmenší jednotka jazyka, která nese význam; souhrnný název pro předponu, příponu, kořen a koncovku
morfologie tvarosloví
N
nadsázka hyperbola
nářečí dialekt
nauka o slovní zásobě lexikologie
nauka o tvorbě slovníků lexikografie
odborný název termín
odborné názvosloví terminologie
neologismus novotvar
neutrum rod střední
nominativ jmenovací
nominativ 1. pád
numerale [-rá-] číslovka
O
objekt předmět
odvozování derivace
ohýbání flexe
ortoepie výslovnost spisovná
ortografie pravopis
P
pád casus
parataxe souřadnost
parenteze vsuvka
participium příčestí
partikule částice
pasivum rod (slovesný) trpný
perfektivum sloveso dokonavé
plurál číslo množné
podmět subjekt 1,
podřadnost hypotaxe
pojmenování víceslovné / víceslovné pojmenování
pojmenování zjemňující / zjemňující pojmenování eufemismus
poměr důsledkový konkluzivní
poměr odporovací adverzativní
poměr příčinný kauzální
poměr slučovací kopulativní
poměr stupňovací gradační
poměr vylučovací disjunktivní
poměr vysvětlovací explikativní
popření celkové / celkové popření zápor mluvnický
popření částečné / částečné popření zápor členský
pozitiv 1. stupeň
pravopis ortografie
predikace přisuzování
predikát přísudek
prefix předpona
prepozice předložka
presupozice předpoklad
préteritum čas minulý
prézens čas přítomný
prézens historický / historický prézens
pronomen zájmeno
proprium podstatné jméno vlastní
prostředek (jazykový) zastaralý archaismus
předložka prepozice
předmět objekt
předpona prefix
přechodník pro předčasnost (dříve přechodník minulý)
přechodník pro současnost (dříve přechodník přítomný)
přechodník ustrnulý / ustrnulý přechodník
příčestí participium
příčestí činné participium aktiva
příčestí trpné participium pasiva
přimykání adjunkce
přípona sufix
přiřazování koordinace
příslovce adverbium
příslovce času adverbium temporis
příslovce míry adverbium mensurae
příslovce místa adverbium loci
příslovce příčiny adverbium causae
příslovce způsobu adverbium modi
přístavek apozice (I)
přistavování apozice (II)
přísudek predikát
přísudek jmenný se sponou verbonominální
přisuzování predikace
přívlastek atribut
přívlastek shodný kongruentní
přízvuk slovní / slovní přízvuk akcent
R
rekce řízenost
réma jádro výpovědi
rod mužský / mužský rod maskulinum
rod mužský neživotný maskulinum inanimatum
rod mužský životný maskulinum animatum
rod střední / střední rod neutrum
rod ženský / ženský rod femininum
rod (slovesný) činný aktivum
rod trpný pasivum
rozvrstvení jazyka stratifikace jazyka
S
samohláska vokál
shoda kongruence
singulár číslo jednotné
skládání (slova) kompozice (slova)
skladba syntax
skloňování deklinace
sloh styl
sloveso verbum
sloveso bezpředmětové subjektové (spát)
sloveso dokonavé perfektivní perfektivum
sloveso imperfektivní / imperfektivní sloveso sloveso nedokonavé
sloveso intranzitivní / intranzitivní sloveso sloveso nepřechodné
sloveso nedokonavé / nedokonavé sloveso imperfektivum
sloveso nepřechodné / nepřechodné sloveso sloveso intranzitivní
sloveso perfektivní / perfektivní sloveso sloveso dokonavé
sloveso přechodné / přechodné sloveso sloveso tranzitivní
slovo citově zabarvené expresivum
slovo hanlivé pejorativum
slovo jednovýznamové slovo monosémní
slovo odkazovací deiktické slovo
slovo onomatopoické slovo zvukomalebné
slovo polysémní slovo vícevýznamové
slovo složené kompozitum
slovo vícevýznamové / vícevýznamové slovo slovo polysémní
slovo významem nadřazené hyperonymum
slovo významem podřazené hyponymum
slovo významem protikladné antonymum
slovo zdrobnělé deminutivum
souhláska konsonant
souřadnost parataxe
spodoba skladebná atrakce
spodoba souhlásek asimilace souhlásek
spodoba znělosti asimilace znělosti
spojka konjunkce
střídání hlásek alternace
stupňování (I) komparace
stupňování (II) gradace
subjekt podmět
substantivum podstatné jméno
substantivum verbální / verbální substantivum podstatné jméno slovesné
sufix přípona
synekdocha označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek
synonymie různá slova mají stejný nebo podobný význam
T
téma (II) východisko (výpovědi)
termín odborný název
terminologie odborné názvosloví
toponymum podstatné jméno vlastní místní
U
univerbizace vytváření jednoslovných pojmenování z víceslovných (Václavák, ementál)
určování determinace
V
verbum finitum určitý slovesný tvar
verbum sloveso
věta eliptická elipsa věta neúplná
vokál samohláska
vokativ 5. pád
výpisek excerptum
výpustka elipsa
výstavba textu kompozice (textu)
Z
zájmeno pronomen
zeugma odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich
zkracování abreviace
způsob (slovesný) oznamovací indikativ
způsob (slovesný) podmiňovací kondicionál
způsob (slovesný) rozkazovací imperativ
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 female_viagra female_viagra | E-mail | Web | 20. února 2017 v 20:01 | Reagovat

Hello!

2 ViagSer ViagSer | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 18:41 | Reagovat

achat viagra discount

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">buy viagra</a>

    viagra pills canada.

3 LarryThymn LarryThymn | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 20:34 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

4 GavrilaSer GavrilaSer | E-mail | Web | 3. května 2017 v 16:58 | Reagovat

cialis fur verkauf online

      http://canadacialisnvz.com/ - tadalafil

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">online cialis</a>

    cialis et infarctus

5 MoisesSer MoisesSer | E-mail | Web | 9. května 2017 v 0:20 | Reagovat

calculator loan payment rate

      http://fastloanstgz.com/ - cash advance

    <a href="http://fastloanstgz.com/">fast payday loans</a>

    payday advance east los angeles ca

6 CoreSer CoreSer | E-mail | Web | 7. června 2017 v 14:51 | Reagovat

prix de comprime cialis

      http://buyacialisonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cheap cialis</a>

    achat cialis meilleur site

7 OnroSer OnroSer | E-mail | Web | 9. června 2017 v 0:11 | Reagovat

cialis price nj

      http://buycialisyionline.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisyionline.com/">cheap cialis online</a>

    comprar cialis en espana

8 AndrewSer AndrewSer | E-mail | Web | 11. června 2017 v 20:20 | Reagovat

short term loan guaranteed approval

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    payday loans in richmond california

9 MoisesSer MoisesSer | E-mail | Web | 12. června 2017 v 16:02 | Reagovat

quick loans online bracket

      http://fastcashisok.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://fastcashisok.com/">faxless payday advance</a>

    best cash advance in OKC Okla.

10 RefolSer RefolSer | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 22:40 | Reagovat

much viagra prescription

      http://buycheapviagralk.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> cheap viagra</a>

    viagra sales in ulsan korea

11 ValyaSer ValyaSer | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 14:45 | Reagovat

how does daily use cialis work

      http://buycialisonlineji.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">canadian cialis</a>

    ship generic cialis to canada

12 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 15:34 | Reagovat

about the socialist project

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">buy cialis</a>

    cheap next cialis day soft

13 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 16:31 | Reagovat

cialis de marque

      http://cheapcialisuik.com/ - online cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">buy cialis</a>

    50mg cialis for sale

14 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 18:13 | Reagovat

cialis to order online

      http://cheapcialisuik.com/ - online cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    just try! buy cialis pill

15 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 22:57 | Reagovat

cialis venta uruguay

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>tadalafil</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">online cialis</a>

    cialis tablet size

16 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 3:05 | Reagovat

cialis free consultation

      http://cheapcialisuik.com/ - buy cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    cialis usa de noche generico

17 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 13:28 | Reagovat

generic 40 mg cialis online

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    venta cialis valparaiso

18 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 18:40 | Reagovat

click now canada cheap cialis

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">online cialis</a>

    beipackzettel cialis 5 mg

19 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 23:30 | Reagovat

5 mg dose for daily cialis

      http://cheapcialisuik.com/ - generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil online</a>

    how often should i take cialis

20 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 6:11 | Reagovat

cialis in amerika kaufen

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cheap cialis</a>

    discount cialis uk

21 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 8:04 | Reagovat

cialis en ligne maroc

      http://cheapcialisuik.com/ - online cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">buy cialis</a>

    tratamiento de cialis 5 mg

22 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 10:26 | Reagovat

fulmarus glacialis

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    branded cialis prices

23 MoledSer MoledSer | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 11:41 | Reagovat

achat cialis garantit

      http://cheapcialisuik.com/ - buy cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    costo cialis 5

24 VirtuSer VirtuSer | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 14:12 | Reagovat

cialis 5mg 20mg different

      http://buycialisoponline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisoponline.com/">generic cialis</a>

    i recommend sale cialis

25 Fesny Fesny | 12. března 2018 v 23:10 | Reagovat

Je tu všechno akorát je to nepřehledný jak svině... Takže k ničemu. Mně nakonec zachránila aplikace na mobil, je v ní všechno přehledně + možnost procvičování ale tu jsem moc nevyužil, test jsem s pomocí aplikace opsal :DDD Vřele doporučuju

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michaljanecek.cestinalatina

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama