Kritický realismus v české literatuře

9. prosince 2009 v 1:17 |  Třetí (4) / Pátý (6)
Dvaatřiceticípá hvězda: 14.

Český kritický realismus v literatuře konce 19. a začátku 20. století
CHARAKTERISITIKA DOBY: snaha o osamostatnění národa, literatura podléhá národním zájmům, důraz na vyslovení pravdy a na realismus (přímé pozorování prostředí)
CHARAKTERISITKA LITERATURY: převládají básnické útvary, rozvoj historické a venkovské prózy, překlady ze světové literatury (Vilém Mrštík překládal a propagoval Zolův naturalismus), rozvoj vědeckého realismu (po osamostatnění české univerzity roku 1882), dramatu a venkovské prózy
boje o pravost Rukopisů (zelenohorský 1818 a královéhradecký 1817)
1888 Otův slovník naučný
časopis Čas založen 1886 Janem Herbenem - propagace realismu a sociální kritiky, heslo "Umění pro umění"
KRITICKÝ REALISMUS:
a) historický (Jirásek, Winter, Sládek, Třebízský)
b) venkovský (Rais, Nováková, Holeček, Herben, Baar)
Vědecký realismus
1886 časopis Atheneum - Jan Gebauer, stať "Potřeba dalších zkoušek rukopisů Královedvorského a Zelenohorského" vyvolala rozruch, vyslovil pochybnosti o pravosti, velký boj, do kterého se zapojila celá česká žurnalistika, Národní listy (v čele Grégr) a Osvěta hájily pravost rukopisů, za Gebauera se postavil Masaryk, historik Jaroslav Goll, Jaroslav Vlček či Zdeněk Nejedlý
1890 založena Česká akademie věd architektem Hlávkou, původní název Česká Akademie císaře Fantiška Josefa II. pro vědy, slovesnost a umění
Tomáš Garrigue MASARYK, profesor filozofie, 28. 10. 1918 zvolen prvním prezidentem Čs. republiky, založil historickou revue Atheneum - seznamovala se západoevropskou vědou, centrum rukopisných bojů, studoval ruské poměry - RUSKO A EVROPA, odmítal naturalismus a romantismus = byl realista, hlavní myšlenka čs. dějin - uskutečňování humanity ČESKÁ OTÁZKA, JAN HUS, KAREL HAVLÍČEK
Otakar HOSTÍNSKÝ, estetik, O REALISMU UMĚLECKÉM, spor mezi krásou a pravdou, pravda = realismus, základní otázka estetiky, co je krásné to je pravdivé
Jan GEBAUER, jazykovědec, HISTORICKÁ MLUVNICE, STAROČESKÝ SLOVNÍK
Miroslav TYRŠ, spolu s Jindřichem Fügnerem založil 1862 SOKOL - uskutečňováni Tyršovy představy o harmonické a duševní vyrovnanosti podle antických ideálů
HISTORICKÁ PROZA
ALOIS JIRÁSEK
ruchovec, *v Hronově, vystudoval dějepis na FF v Praze, malířské nadání, jeden z prvních spis., který se postavil proti setrvání Čechů v rak. monarchii, jeho pojetí historie vychází z Palackého: vrchol dějin = husitství: statečný Čech stojí proti všem, Němci jsou pojímáni jako odvěcí nepřátelé Čechů, ale horší než oni jsou Češi, kteří se nehlásí k českému národu, doba pobělohorská - doba úpadku, temna, germanizace nejrozsáhlejší, nejucelenější obraz č. dějin, výchovný význam - znalost dějin je posilou národního sebevědomí; autorovo vlastenectví, tvůrce realistického historického románu: historická pravdivost, úsilí o objektivitu), živost, barvitost, dramatičnost vyprávění; plastický a dramatický obraz bitev, umění portrétu (hejtmané, zemané apod.), postavy vyjadřují názory typické pro širší kolektiv (tzv. kolektivní hrdina)
forma epopeje (rozsáhlý lit. útvar, prolínání několika dějových linií, život hrdinů zobrazen na pozadí hist. událostí); prostý a srozumitelný jazyk, využití historismů a anachronismů
I. Doba husitská
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - (ale i novější - o Žižkovi, Kozinovi, Jánošíkovi); prameny: Kosmas, Dalimil, Hájek, rukopisy; především pro děti a mládež
trilogie MEZI PROUDY - Dvojí dvůr (mocenský zápas krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna, který rozvrací rodinu vdané ženy. Objeví se zde mladý student Jan Hus a rozhodne se církev napravit.); Syn Ohnivcův (Ohnivec je strýc Jana Husa, buřič, řeší se intriky na král. dvoře, objevuje se zde lapka Jan Žižka, román vrcholí otevřením Betlémské kaple), Do tří hlasů (jde o Dekret kutnohorský, Češi získávají tři hlasy, Němci jeden, předchází hus. rev.).
trilogie PROTI VŠEM - Skonání věků, Kruciata, Boží zástup (husitské povstání, vznik a stavba Tábora, Zikmundovo tažení do Čech a úsilí zmocnit se Prahy, Žižkova pomoc Praze a slavné vítězství č. vojsk na Vítkově. Hl. hrdinou jsou lidské vrstvy vedené a představované drobnými šlechtici
trilogie BRATRSTVO - Bitva u Lučence, Mária, Žebráci (úpadek husitského hnutí po bitvě u Lipan 1434, kdy se mnozí lidé nemohou smířit s novou situací a odcházejí pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa na Slovensko, kde hájí zem pro krále Ladislava Pohrobka
Z Čech až na konec světa (podle cestopisu Václava Šaška)
II. Doba pobělohorská
román TEMNO (obraz období protireformace)
PSOHLAVCI (vycházel na pokračování v čas. Světozor; povstání Chodů koncem 17. stol.: potlačeno, Jan Sladký Kozina x Lamingerovi, říkalo se mu Lomikar)
III. Doba národního obrození
román F. L. VĚK (pětidílný, počátky NO, divadla, poezie, vědy; vlastenectví; předloha: hist. postava Fr. Vladislava Heka; prostředí Prahy a Dobrušky, řada hist. postav; první dva díly zdařilé, pak roztříštěné)
Zikmund WINTER
přátelil se s Jiráskem, středoškolský profesor dějepisu, autor odborných publikací o české historii, vynikající psycholog
KULTURNÍ OBRAZ ČESKÝCH MĚST, DĚJE VYSOKÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH - důležitá díla pro poznání života v Čechách od husitství do Bílé hory
RAKOVNICKÉ OBRÁZKY (Nezbedný bakalář), PRAŽSKÉ OBRÁZKY (Rozina Sebranec)
román MISTR KAMPANUS - jediný historický román, hlavní postava rektor pražského vysokého učení, humanistický básník, svědek stavovského povstání i poprav, snaží se zachránit UK před jezuity - marně, Kampanus = obraz národní historie, tragický hrdina
Jirásek vs. Winter
Jirásek se věnuje především rozsáhlým románovým celkům (trilogie), Winter píše téměř výhradně novely či povídky (výjimka - Mistr Kampanus)
Jirásek: období husitské, pobělohorské, obrozenecké, téměř vynechává nár. humanismus, Winter - stěžejní jádro je doba národního humanismu.
Jirásek: zaměření na realistické vylíčení prostředí děje, detaily, Winter - psychologické prokreslení postav (je nadčasový)
oba používají občasných archaismů, u Wintera to má sloužit jako doklad doby, Jirásek spíše básní.
oba vypráví bitvy z hlediska nějakého hrdiny, Jirásek ho však staví stranou - má přehled, Winter ho staví doprostřed bojiště - chaos, který nelze objektivně interpretovat.
Josef SVÁTEK PAMĚTI KATOVSKÉ RODINY MYDLÁŘŮ V PRAZE - příběhy kata J. Mydláře
Václav Beneš TŘEBÍZSKÝ V ZÁŘI KALICHA, BEZEDNÉ DUŠE
VENKOVSKÁ PRÓZA
studium venkovského lidu: nositel mravnosti, pečlivé studium venkovského lidu (realistické zachycení), témata: generační, peněžní spory, konzervativní pohled na vesničana, idealizace venkovských postav
Karel Václav RAIS
vystudoval pedagogiku, působil jako učitel na Hlinsku a v Praze, zde se spřátelil s Jiráskem a Wintrem
spolupracoval s nimi při vydáváni časopisu Zvon
zaměřil se na Českomoravskou vrchovinu (Hlinecko), real. obraz soc. poměrů na vesnici; hlubší psycholog. kresba postav; idylismus i naturalismus; zájem o postavy starých lidí nebo dětí (citovost, moudrost); nositelé vyšších morálních zásad, ale slabí na ovlivnění osudů trpících, vztahy lidí, do nichž zasáhla moc peněz nebo touha po panském životě
povídka VÝMINKÁŘI - rozklad rodinných vztahů
v povídkách Paničkou a Na lepším kritizuje bezcitnost, lakotu a chamtivost
román ZAPADLÍ VLASTENCI - z Podkrkonoší; obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé, kněží) v době NO, obrozenecké vlastenectví; národnostní spory na česko-německém rozhraní
román ZÁPAD - hrdina farář Kalous, psáno formou kroniky
román KALIBŮV ZLOČIN - pokus o naturalismus
PANTÁTA BEZOUŠEK - humorná povídka, idylka, stařičký sedlák přijede do města navštívit svého syna, všemu se diví, podaří se mu vyřešit zapeklitý problém svým obyčejným selským rozumem.
Antal STAŠEK
otec Ivana Olbrachta, vl. jm. Antonín Zeman,
povídkový cyklus Blouznivci našich hor
V temných vírech - vliv Zolova Germinálu
román O ševci Matoušovi a jeho přátelích
Teréza NOVÁKOVÁ
převaha monografických románů
román Jiří Šmatlán - příběh tkalce, hledače "pravdy boží" = spravedlivého uspořádání světa
Děti čistého živého
Josef Drašar - z doby NO, příběh kněze Josefa Michla (přezdívka Drašar - citový, příliš vášnivá povaha, splašenec), zapojuje se do revoluce 1848, zklamán výsledkem, pronásledován církví, upadá i lidsky
Josef Holeček
desetidílná epopej NAŠI, psal ji 25 let, hlavní postava sedlák, kolem něj se odehrává samotný děj
Jindřich Šimon BAAR
trilogie Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy - z prostředí Chodska 40. let 19. stol., biograf. román Jan Cimbura - idealizace jihočeského sedláka
Jan Herben
zakladatel čas. Čas, zaměřoval se na Slovácko
Do třetího a čtvrtého pokolení, románová kronika (osudy vesnické rodiny Hrabců od dob Marie Terezie)
NATURALISMUS
naturalismus = směr, který dovádí realitu do krajnosti, propagoval ho Vilém Mrštík,
pudové vlastnosti převládají nad morálními, mluví se o nemravnosti naturalistů; determinace: člověk je proti osudu naprosto bezradný
Karel Matěj Čapek-Chod
*v Domažlicích na Chodsku
ve svých knihách popisuje čl. jako bezcennou loutku zmítanou okolnostmi,
román Kašpar Lén mstitel
Turbína
romány Antonín Vondrejc -hl. hrdina otrok svých smyslů, Jindrové - tragická osudovost milostných vztahů
Vilém Mrštík
lit. kritik, žurnalista a propagátor naturalismu
román Pohádka máje -oslava přírody a lásky; milost. idylický příběh Helenky a praž. studenta Ríši , pod vlivem Helenčiny lásky se změní; lyrizace děje, personifikace přírodního dění.
román Santa Lucia - o studentu umírajícím v Praze bídou, provází ho osudová smůla, bojuje, ale nakonec prohraje; vliv naturalismu
Josef Karel Šlejhar
Kuře melancholik - chmurný obraz českého venkova, líčí venkov jako peklo, lidé se nenávidí PEKLO typický pesimismus při pohledu na lidský život, svět je zlý, ničivý surový
KRITICKÉ DRAMA
Ladislav Stroupežnický
Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová
Naši furianti - první hra, která konkrétně podávala obraz života na jihočeské vesnici
Gabriela Preissová
Gazdina roba, zhudebněno J. B. Foersterem jako Eva
Její pastorkyňa, zhudebněno Leošem Janáčkem.
Alois a Vilém Mrštíkové
Maryša
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama